Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Stanovy

Stanovy

 

Asociace pomáhající lidem s

autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

Preambule

Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s osobami s poruchou autistického spektra (dále jen „PAS") respektive s pervazivními vývojovými poruchami (PVP).

Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických stranách, církvích a jiných občanských sdruženích a iniciativách. Spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Název občanského sdružení: Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (dále jen "sdružení")

2. Zkratka: APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

3. Sídlo: Brunnerova 1011/3, Praha 17 - Řepy, PSČ 163 00

4. Sdružení vzniklo registrací stanov Ministerstvem vnitra ČR dne 1.4.2003 na základě Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a je právnickou osobou ve smyslu § 2, odst. 3 citovaného zákona. Územní působnost sdružení je zaměřena především na Českou republiku, zejména Prahu a Středočeský kraj.

5. Sdružení se skládá z organizačních jednotek bez právní subjektivity, které sdružení zřizuje podle potřeby k naplňování svých cílů.

Čl. II

Právní postavení sdružení

1.Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2.Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III

Poslání a cíle sdružení

1. Posláním sdružení je poskytovat lidem s PAS takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí.

2. Pro naplnění tohoto poslání si sdružení vytyčilo tyto cíle:

- vytvoření a provozování komplexního systému služeb sociální péče, sociální prevence a dalších služeb podporujících osobní rozvoj lidí s PAS a jejich integraci do společnosti s pomocí těchto aktivit:

a) zlepšení diagnostiky PAS v České republice
b) rozvoj komunikace, kognitivních a jiných schopností osob s PAS
c) eliminace problémového chování
d) rozvoj a podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS
e) podpora rodin osob s PAS směrem k jejich funkčnímu životu
f) informovat širokou veřejnost o problematice PAS
g) rozšířit znalosti odborníků (zejména pediatrů, psychologů, psychiatrů, logopedů, neurologů a pedagogů) v oblasti péče o osoby s PAS
h) zprostředkovávání dalších sociálních služeb a poradenství
i) provozování služeb podporujících rozvoj sdružení

- usilování o kvalitativní růst sociálních služeb pro lidi s PAS na území především Prahy a Středočeského kraje, ale i celé České republiky a zemí EU; za tím účelem přijímá sdružení členství ve vhodných regionálních a oborových asociacích.

 

Čl. IV

Členství

1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let bez dalšího omezení věku, pohlaví, vzdělání, příslušnosti k národnímu, státnímu nebo politickému svazku nebo společenství, která souhlasí s těmito stanovami.

2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství.

3. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením ročního příspěvku.

5. Členství ve sdružení zaniká

a) písemným oznámením člena (členství zaniká dnem jeho doručení radě sdružení),
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí rady, a to pro porušení povinností člena podle těchto stanov a podle obecně závazných poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů sdružení,
d) zánikem sdružení.

Čl. V

Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení je oprávněn zejména:

a) podílet se na činnosti sdružení,
b) volit do orgánů sdružení a být volen do orgánů sdružení,
c) vyjadřovat se k činnosti sdružení; ke svým připomínkám, stížnostem a návrhům si vyžádat stanovisko orgánů sdružení.

2. Člen sdružení je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy do 31. března daného roku.

Čl. VI

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada
b) rada sdružení
c) revizní komise

Čl. VII

Valná hromada

1. Valná hromada sdružení, kterou tvoří všichni členové sdružení, je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) rozhoduje o zrušení sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením,
c) volí na dobu 2 let radu sdružení a revizní komisi sdružení
d) rozhoduje o výši členského příspěvku,
e) schvaluje roční účetní závěrky sdružení,
f) schvaluje výroční zprávu sdružení.

3. Valnou hromadu svolává rada sdružení dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.

4. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. VIII

Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě sdružení.

2. Rada má nejméně 3 členy.

3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně třikrát ročně.

5. Rada sdružení zejména:

a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) vydává interní předpisy a směrnice sdružení,
f) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,

6. Rada je schopna usnášení, je-li přítomna více jak polovina jejích členů. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu čtyř měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada sdružení.

Čl. IX

Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení odpovědným valné hromadě sdružení.

2. Revizní komise se skládá alespoň ze tří členů sdružení.

3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát ročně.

4. Funkční období revizní komise je na 2 roky, nestanoví-li valná hromada jinak. Členství v radě sdružení a v revizní komisi sdružení je vzájemně neslučitelné.

5. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Čl. X

Jednání a podepisování za sdružení

Jménem sdružení může samostatně jednat a podepisovat předseda a místopředseda sdružení nebo ředitel organizační jednotky v rozsahu daném mu plnou mocí. Tuto plnou moc je oprávněn vystavit řediteli organizační jednotky předseda nebo místopředseda rady sdružení na základě schválení valné hromady.

Čl. XI

Zásady hospodaření

1. Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, neziskovou právnickou osobou. Dotace, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch cílů sdružení.

2. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:

a) přidělené dotace a granty
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c) výnosy z majetku občanského sdružení,
d) členské příspěvky,
e) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

4. Hospodaření sdružení vychází a řídí se obecně závaznými právními předpisy účinnými na území České republiky.

Čl. XII

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

3. Zaniká-li sdružení z rozhodnutí Ministerstva vnitra dle §12 odst.1 písm.b) zákona č. 83/1990 Sb., řídí se majetkové vypořádání dle §13 odst. 3 tohoto zákona-majetkové vypořádání provede likvidátor určený ministerstvem.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení.

2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád.

3. Tyto stanovy projednala a schválila valná hromada sdružení dne 26.4.2007.

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Ministerstvem vnitra ČR, tímto dnem zároveň pozbývají účinnosti stávající stanovy občanského sdružení Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha.

 

V Praze dne 26.4.2007

 

Stanovy organizace APLA ke stažení zde.

 
Share on Myspace