Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Průběh služby raná péče

Poslání služby raná péče

Posláním služby raná péče NAUTIS je poskytovat ucelenou podporu rodinám dětí s poruchou autistického spektra v jejich nepříznivé životní situaci tak, aby mohly o své děti pečovat ve svém prostředí, s dostatkem informací a dle svých preferencí.

Komu je služba raná péče určena

Služba je určena rodinám, pečujícím o dítě ve věku do 7 let nebo do nástupu povinné školní docházky, s diagnostikovanou poruchou autistického spektra nebo s důvodným podezřením na ni (dítě je objednáno na komplexní diagnostické vyšetření a rodina se zaváže dodat diagnostickou zprávu v nejkratším možném termínu).

Působnost služby: Hlavní město Praha, Středočeský kraj a část Ústeckého kraje, vymezená správními obvody obcí s rozšířenou působností Louny, Žatec, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Lovosice.

Jaké jsou cíle služby raná péče

Cílem služby raná péče NAUTIS je zmírnit negativní vliv dětského vývojového postižení (PAS) na psychický vývoj dítěte a jeho rodinu, podpořit rozvoj všech oblastí vývoje dítěte a zabezpečit rodině i dítěti co nejlepší předpoklady k zapojení do společnosti.

Rodina může s pracovníky RP spolupracovat na naplňování těchto cílů:

 • Zlepšení vzájemného porozumění mezi dítětem a jeho nejbližšími.
 • Nastolení pozitivních změn u dítěte v oblasti komunikace, vztahů s vrstevníky, v oblasti sociálního chování, představivosti a hry.
 • Zajištění možnosti trávení volného času dítěte dle jeho potřeb a realizování se v oblastech jeho zájmů.
 • Eliminace či zmírnění projevů problémového chování.
 • Zvýšení samostatnosti dítěte a zlepšení jeho sebeobslužných dovedností.
 • Posílení kompetencí rodiny k řešení obtížných situací souvisejících s výchovou dítěte s PAS.

Co v rámci služby raná péče nabízíme

Raná péče NAUTIS poskytuje služby terénní i ambulantní formou. Část nabízených služeb je poskytována zdarma, některé služby jsou zpoplatněné dle aktuálního sazebníku. Služby jsou dále rozdělené na ty, jejichž čerpání je vázáno na přidělení poradce rané péče rodině (konzultace poradce, individuální práce s dítětem) a na služby, které lze čerpat i bez přiděleného poradce (především informační služby, vzdělávání a setkávání rodičů).

Podrobný přehled všech poskytovaných služeb rané péče NAUTIS je zveřejněn zde. Rodina se rozhoduje podle vlastního uvážení pro jednu nebo více forem služby.

Služba je poskytována v pracovních dnech v době od 9.00 do 17.00 hodin.

Jaké jsou zásady služby raná péče

 •  Respektování hodnot, osobnosti, důstojnosti a potřeb člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.
 • Dodržování etického kodexu organizace a norem společnosti.
 • Uplatňování individuálního přístupu, podpora je zaměřená na potřeby konkrétního dítěte a jeho rodiny.
 • Uživatel je partner – aktivní spolupráce ze strany rodiny je podmínkou pro úspěšný průběh služby
 • Doporučované výchovné postupy vycházejí výhradně z ověřených metod práce s dětmi s PAS.
 • Dodržování zásad nakládání s osobními údaji.

Kapacita služby raná péče

Kapacita služby je 210 rodin.

Kontakty

Koordinátor služby: Bc. Jan Kouřil, tel. 604 371 929, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Asistentka služby: Martina Stránská, tel. 775 241 515 (po 13.00 - 17.00, st 9.00 - 15.00, čt 9.00 - 13.00), e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Adresa střediska: Národní ústav pro autismus, z.ú., Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9

============================================================================

Průběh sociální služby raná péče:

 1. Rodina kontaktuje ranou péči

 • Rodina službu kontaktuje zpravidla telefonicky nebo emailem
 • Rodičům vysvětlen průběh služby
 • Na základě přání rodiny domluvena schůzka se zájemcem o službu, která je poskytována zdarma
 • Podmínkou pro poskytnutí schůzky se zájemcem o službu je diagnóza PAS u dítěte nebo důvodné podezření na ni, vyslovené odborníkem (např. pediatr, psychiatr, psycholog). Pokud má rodina zájem, může využít screeningové vyšetření v SPC APLA (jedná se o placenou službu).

2. Schůzka se zájemcem o ranou péči (tzv. prvokontakt)

 • Osobní schůzka poradce rané péče se zákonným zástupcem dítěte
 • Probíhá dle dohody s rodinou v místě bydliště nebo ve středisku rané péče, délka schůzky max. 3 hodiny
 • Obsahem schůzky je informování o nabízených službách a metodách práce, zjišťování informací o dítěti a rodině a stanovení základních doporučení pro úpravu výchovného přístupu a práci s dítětem.
 • Ze schůzky pořizován zápis, jehož součástí je popis stanovených doporučení.

3. Podání žádosti o ranou péči

 • Žádost o ranou péči mohou rodiče vyplnit a předat poradci na závěr prvokontaktu, popř. kdykoliv později zaslat poštou na adresu střediska.

4. Přijetí a průběh služby raná péče

 • Podaná žádost je posouzena dle daných kritérií: rodina žádá o služby, které je středisko rané péče schopné poskytovat a současně spadá do cílové skupiny služby (místo bydliště, věk a přítomnost poruchy autistického spektra u dítěte nebo podezření na ni.)
 • V případě splnění kritérií a volné kapacity služby je rodině přidělen poradce rané péče.
 • V případě splnění kritérií a plné kapacity služby je rodina zařazena do pořadníku čekatelů na službu rané péče.
 • Rodiče jsou o výsledku posouzení žádosti (schválení či neschválení žádosti, přidělení poradce, popř. zařazení do pořadníku) písemně informováni, zpravidla ve zprávě z prvokontaktu, popř. samostatným dopisem.
 • Po přidělení poradce rané péče může rodina dle vlastního uvážení čerpat nabídku služeb střediska rané péče.
 • Základní služby jsou poskytovány zdarma, dále mohou uživatelé čerpat fakultativní služby, které jsou zpoplatněny dle aktuálního sazebníku .

5. Ukončení poskytování služby

 • Při vystoupení ze služby z vlastní vůle rodičů.
 • Pokud rodina přestane splňovat kritéria cílové skupiny služby – v případě zájmu jsou rodiče odkázáni na návazné služby.

============================================================================

Nabízené konzultace

Poradci rané péče poskytují konzultace rodičům, popř. konzultace v zařízení, do kterého dítě dochází. Doba jedné konzultace je max. 2 hodiny. Z každé konzultace obdrží rodina, popř. zařízení písemnou zprávu. Konzultace v rámci služby raná péče jsou poskytovány zdarma.

 • Konzultace v rodině

Raná péče je terénní služba, proto konzultace s rodiči probíhají především v přirozeném prostředí dítěte, tedy přímo v rodině. V případě potřeby je možné konzultaci uskutečnit i na jiném místě, zpravidla ve středisku rané péče. Obsahem konzultací v rodině je:

 • Zjišťování očekávání rodiny a stanovování zakázky vůči poradci. Potřeby a přání rodiny jsou zjišťovány rozhovorem s rodiči. Poradce další kroky směřuje k jejich naplňování, pokud jsou v souladu s nabídkou a možnostmi služby.
 • Psychosociální podpora rodičů, naslouchání, krizová intervence, objasnění specifických potřeb dítěte souvisejících s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, předávání informací.
 • Posouzení schopností a dovedností dítěte - speciálně pedagogické vyšetření.
 • Návrh plánu pro práci s dítětem v rodině a pomoc při jeho zavádění (jedná se o písemný návrh konkrétních činností stimulujících vývoj dítěte). Při rozvoji schopností dítěte vycházíme především z metod strukturovaného učení a z výchovných přístupů s podporou vizualizace.
 • Podpora rodiny při zavádění specifických výchovných metod a při úpravě prostředí dle potřeb dítěte.
 • Podpora rodičů při rozvoji komunikačních dovedností dítěte a zvyšování porozumění mezi dětmi s PAS a jejich okolím.
 • Poskytování podpory při rozvíjení herních dovedností dítěte.
 • Prevence a společné řešení problémového chování.
 • Pomoc při výběru vhodné formy zařazení dítěte do předškolního zařízení (integrace do běžné nebo speciální MŠ, třídy pro děti s autismem, denní stacionáře) a při dojednávání podmínek integrace (mj. možnosti získání asistenta pedagoga do třídy MŠ).
 • Základní sociální poradenství, zprostředkování odborné konzultace sociálního pracovníka APLA.
 • Zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště a následnou péči.
 • Konzultace v zařízení

Konzultace v mateřské škole či jiném zařízení, do kterého dítě dochází – konzultaci v MŠ si mohou objednat rodiče po dohodě s ředitelem zařízení. Bezprostředně před samotnou konzultací zpravidla proběhne náhled poradce při výuce. Účelem konzultace bývá:

 • Stanovení vhodných opatření pro adaptaci dítěte a efektivní průběh výuky.
 • Metodická podpora při zavádění prvků strukturovaného učení a dalších metod práce s dětmi s PAS.
 • Domluva konkrétních nácviků pro rozvoj dítěte v jednotlivých oblastech.
 • Pomoc při sestavení individuálního vzdělávacího plánu.
 • Prevence a řešení případného problémového chování.

 

 
Share on Myspace