Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Škola pro každého
O projektu

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

 

 

 

 

Projekt vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) , je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Všechny služby v rámci tohoto projektu jsou poskytovány zdarma. Projekt je realizován v celém Středočeském kraji, zájemci  musí mít pracoviště (pedagogičtí pracovníci) nebo navštěvovat školu (děti, žáci) na území Středočeského kraje.

CÍL A ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření uceleného systému aktivit, které napomohou rozvoji rovných příležitostí ve vzdělávání pro děti a žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Projekt je zaměřen na dlouhodobou odbornou pomoc dětem s poruchami autistického spektra, jejich rodičům a spolužákům, a na podporu pedagogických pracovníků, kteří přicházejí do styku s dítětem či žákem s PAS.
K vytvoření funkčního a komplexního systému aktivit je nezbytné, aby do projektu byly zapojeny nejen děti a žáci s PAS, ale i jejich spolužáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci. Jednotlivé projektové aktivity na sebe logicky navazují a tvoří ucelený systém.

Klíčové aktivity projektu:

1. odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání dětí a žáků s PAS

2. zkvalitňování integrace dětí a žáků s PAS do běžných tříd základních a středních škol

3. vytvoření metodického zázemí pro pedagogické pracovníky

4. rozvoj speciálně pedagogických služeb pro děti a žáky s PAS a jejich rodiče

5. rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti integrace dětí s PAS

PROČ PROJEKT VZNIKL

Poruchy autistického spektra jsou jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

Autismus je porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování. Děti s PAS mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti, lpí na svých rituálech a vyhraněných zájmech, neumějí používat neverbální komunikaci a špatně zvládají vztahy s ostatními. Jsou označovány jako 'nevychované' - nedokážou odhadnout, co v jaké situaci a komu mohou říci. V důsledku svého handicapu často nejsou schopny přenést naučené dovednosti z domova do jiného prostředí. Ve škole mají specifické potíže, které se projevují agresivním nebo autoagresivním chováním, sociální naivitou, problémy s adaptací a začleněním se do kolektivu. Kvůli tomu se snadno mohou stát středem pozornosti a terčem násilí či provokativního chování ze strany spolužáků. Tyto problémy ovlivňují život jejich rodičů a zasahují do práce pedagogů. Rodiče i pedagogové se potýkají s nedostatkem informací o PAS a často nevědí, jak na dítě vhodně výchovně působit, jak mu pomoci při učení a při integraci do kolektivu.

Celý článek...
 
Celotřídní programy zaměřené na spolužáky dětí s PAS

Integrace žáka s PAS do kolektivu - celotřídní programy zaměřené na spolužáky dětí s PAS do kolektivu, prevence šikany.

Cílová skupina: žáci s PAS, spolužáci, pedagogičtí pracovníci

Žáci s PAS často nejsou schopni přenést naučené dovednosti z domova do jiného prostředí. Mohou mít potíže začlenit se do kolektivu a stávají se středem pozornosti a terčem násilí či provokativního chování ze strany spolužáků.

Celý článek...
 
Individuální a skupinové nácviky sociálních dovedností

Odstraňování bariér v přístupu ke vzdělání - individuální a skupinové nácviky sociálních dovedností

Cílová skupina: děti/žáci s PAS Pro umožnění integrace žáků s PAS do běžných tříd je nezbytné zajistit rozvoj jejich dovedností.

Do projektu jsou zařazeny individuální a skupinové nácviky, které pomohou dětem a žákům ke zvládání běžných situací.

Celý článek...
 
Supervize při výuce

Supervize zkušeného speciálního pedagoga při výuce dítěte s PAS

Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, výchovní poradci, školní psychologové

Cílem je seznámit pedagogy, vých. poradce a školní psychology s problematikou PAS, vysvětlit obecné znaky chování dítěte s PAS a navrhnout vhodné výchovné a vzdělávací postupy, aby dokázali v dětském kolektivu zajistit vhodné prostředí nejenom v oblasti vzdělávání, ale i pro socializaci dítěte s PAS.

Celý článek...
 
Vzdělávací kurzy v rámci projektu

SPECIALIZOVANÉ KURZY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Kurzy budou probíhat během celého trvání projektu (2010 - 2012), informace o termínech a místě konání budou průběžně aktualizovány. Přihlášku prosím posílejte emailem na konkrétně vypsaný termín. 

Cílová skupina: Kurzy jsou zaměřeny na vzdělávání pedagogů dětí/žáků s diagnostikovaným PAS, tedy dětí i žáků s vysokofunkčním autismem, kteří jsou obvykle integrovány v běžných školách, ale i dětí a žáků nízko funkčních, kteří navštěvují speciální školy a nejsou integrované ve škole běžné. Je možné absolvovat jeden nebo více kurzů dle vlastního výběru. Kurzy jsou určeny pro pedagogické pracovníky, kteří pracují na území Středočeského kraje (mimo Prahu). 

Způsob zakončení: Na závěr každého kurzu získají posluchači osvědčení. Osvědčení se vydává na základě účasti v kurzu. V případě vícedenních kurzů je nutné absolvovat více než polovinu výukových dnů.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2