Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ 2017-2020

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je partnerem v projektu Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, především s poruchami
autistického spektra, v min. 12 základních školách. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory, (Jihomoravský kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedagogičtí pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor pracovních materiálů pro žáky s SVP na I. stupni ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

Cílové skupiny:
- Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
- Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;
- Pedagogičtí pracovníci
- Rodiče dětí a žáků
- Veřejnost

Další informace o projektu ZDE
Logolink OP VVV ver barva cz

 
Dětská skupina Myšonet 2017-2020

Zařízení péče o děti předškolního věku - dětská skupina Myšonet

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Cílovou skupinu tvoří rodiny s malými dětmi, matky a otcové, jimž bude umožněno, aby mohli pracovat na částečné úvazky, popř. aby se mohli vrátit do svého zaměstnání na plný úvazek dříve, než jejich děti dosáhnou tří let věku.

Místo dopadu a realizace: Liberecký kraj 

Celkový harmonogram projektu: od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020, z toho předpokládá délka projektové fáze na vybudování DS od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 a na provoz DS od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020

Další informace o projektu ZDE

Logo OPZ barevné         logo nautis long CZ positive color RGB

 
work.aut 2017-2019

Projekt představuje komplexní soubor aktivit zaměřených na integraci osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, konkrétně osob pečujících o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS) do společnosti a zlepšení jejich postavení na trhu práce. Jedná se převážně od podporu rodičů dětí s PAS, kteří jsou dlouhodobě v evidenci ÚP, a kteří jsou v důsledku úzkého zaměření energie a pozornosti na péči o blízkou osobu se zdravotním postižením ohroženi sociálním vyloučením.

Co je cílem projektu?
Primárním cílem projektu je zlepšit stávající pozici na trhu práce pro osoby pečující o osobu blízkou s poruchou autistického spektra (PAS) z mimopražských regionů. Sekundárním cílem projektu je rozšířit možnost seberealizace pečujících a nabýt rozvinutějšího hodnocení sebe sama než jako toho, kdo pečuje o blízkého s autismem.

Další informace o projektu ZDE

V případě zájmu o zapojení do tohoto projektu, kontaktujte koordinátorku aktivit Dominiku Hejzlarovou na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .


Logo OPZ barevné     logo nautis long CZ positive color RGB      work.aut logo

 

 
Projekt Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny 2017-2019

NAUTIS získal na období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019 z grantového programu Včasná pomoc dětem příspěvek ve výši 700 000 Kč na realizaci projektu Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny.

Program Včasná pomoc dětem je grantový program Nadace rozvoje občanské společnosti financovaný z prostředků VELUX Foundations. Cílem projektu je zaručit dětem s postižením a dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, aby mohly vyrůstat v přirozeném prostředí pečující rodiny nebo náhradní rodiny, a také přispět k předcházení umisťování takto ohrožených dětí do institucionální péče. Včasná intervence vede k lepší možnosti pomoci dětem i rodině a naplnění tohoto cíle.

Velux Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a  VELUX  FOUNDATION. Za vznikem obou nadací stojí osoba Villum Kann Rasmussena, zakladatele společnosti Velux. Posláním této společnosti a potažmo i jejich nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblasti sociální, kulturní, životního prostředí a trvalé udržitelnosti.

NAUTIS poskytuje službu raná péče již od roku 2003. Má stabilní tým kvalifikovaných odborníků, kteří se nejen vzdělávají, ale i publikují a sami školí další specialisty a rodiče. Zájem o službu je velký nejen v Praze a Středních Čechách, ale i v dalších regionech, kde služba pro rodiny s dětmi s PAS nemá dostatečnou kapacitu (např. Ústecký kraj). Více informací o službě raná péče jsou k dispozici na adrese http://www.nautis.cz/rana-pece-2.html. V rámci služby, NAUTIS provozuje i půjčovnu pomůcek pro nácvik sociálních a komunikačních dovedností, kterou neustále aktualizujeme o nové moderní pomůcky.

Cílem tohoto projektu je:
• Zvýšit počet rodin zapojených do služby rané péče
• Rozšířit kapacitu služby rané péče
• Rozšířit kapacitu půjčovny odborných pomůcek o senzorické pomůcky a pomůcky pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností dětí s PAS
• Posílit kompetence rodičů pečujících o dítě s autismem prostřednictvím vzdělávacího programu
• Zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků
• Přenos zahraničních zkušeností s ABA terapií do ČR a jejich uplatnění při práci s dětmi

Do projektu bude zapojeno nejméně 120 rodin s dětmi s PAS a dojde k rozšíření služby rané péče. V rámci podpory rodičů při péči o dítě s autismem se zrealizuje 18 vzdělávacích aktivit. Uskuteční se 6 týdenních pobytů pro rodiče s dětmi. Posílí se kapacita půjčovny odborných pomůcek a rozšíří se o moderní pomůcky na rozvoj dovedností. Dojde k rozšíření nabídky služeb rané péče o ABA program. Kvalifikovaná poradkyně RP na ABA terapii, která absolvuje zahraniční stáž a supervize, bude v průběhu projektu pracovat touto metodou se 4 dětmi. NAUTIS se zapojí do práce sítě odborníků na včasnou intervenci v ČR i v zahraničí, budou připraveny články, podklady pro spoty s cílem šířit dlouhodobé zkušenosti a nově nabyté poznatky.

Nadaci rozvoje občanské společnosti a VELUX Foundations děkujeme za podporu.

   Včasná pomoc dětem logo         NROS CMYK logo1       theveluxfoundations logo    

 
2016/2017 Odlehčovací služba pro rodinu chlapce s autismem

Odlehčovací služby pro rodinu se synem s autismem, těžkou mentální retardací a výrazným problémovým chováním

NROS

Cílem projektu je smysluplné fungování rodiny zatížené handicapy i nepříznivou sociální a finanční situací. Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím realizace odlehčovacích pobytů pro syna Mateusze. V průběhu projektu zajistíme 6 odlehčovacích víkendových pobytů v našem respitním centru NAUTIS a jeden týdenní letní odlehčovací pobyt včetně stravy a odborné péče KBT terapeuta a speciálně vyškolených asistentů. Rodičům poskytneme příležitost na zotavenou od náročné každodenní péče o dítě, na kterou jsou zcela sami, možnost zajít si k lékaři, věnovat se mladšímu sourozenci. Mateuszovi tak umožníme získat nové zkušenosti a rozvíjet své dovednosti způsobem a v prostředí, které je pro něho nejoptimálnější.

V rámci individuálního projektu jsme od Pomozte dětem získali finanční příspěvek, který částečně pokryje finanční spoluúčast rodiny na poskytované odlehčovací služby. Díky finančnímu příspěvku 21 000 Kč ze sbírkového projektu Pomozte dětem nebude muset rodina hradit povinnou spoluúčast uživatelů služeb v plné výši. Tento příspěvek rodině významně pomůže v pokrytí části nákladů, které s odlehčovacími pobyty jejich syna vzniknou.

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Další > Konec >>

Strana 1 z 4