Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Osobní asistence

Poslání

Posláním osobní asistence NAUTIS je umožnit  lidem, kteří potřebují podporu osobního asistenta z důvodu dg. poruchy autistického spektra, aby mohli žít v přirozeném prostředí, podobně jako jejich vrstevníci.

 Komu je služba určena?

Služba je určena osobám s poruchou autistického spektra (PAS) a osobám s podezřením na některou z poruch PAS (osoba je čekatelem na komplexní diagnostické vyšetření - max. 6 měsíců). Působnost služby: Praha a okruh 60 km od Prahy. 

Jaké jsou cíle služby? 
 • Poskytovat osobě s PAS aktivní podporu a pomoc při činnostech, které jsou součástí běžného života lidí ve společnosti v takové míře, aby vedla ke zkvalitnění jejího života a ke zmírnění nepříznivé sociální situace.
 • Poskytovat uživateli podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů v oblasti péče o vlastní osobu, osobní hygieny, při zajišťování stravy, či chodu domácnosti.
 • Poskytovat uživateli podporu a pomoc, která povede ke zprostředkování sociálního kontaktu se společenským prostředím.
 • Poskytovat podporu a pomoc při volnočasových aktivitách klienta.
 • Osobní asistent povzbuzuje a motivuje svým jednáním a přístupem uživatele k osvojování společensky přijatelných norem chování, komunikace a dodržování základních společenských pravidel.
 • Poskytovat pečujícím osobám uživatele podporu a pomoc při vytvoření a udržení systému přirozené péče o člena domácnosti s PAS, která povede k udržení osoby s PAS v přirozeném domácím prostředí.
 • Zprostředkováním služeb OA poskytovat ostatním členům rodiny prostor k seberealizaci a osobní revitalizaci, k budování a udržování svých osobních vztahů s dalšími členy domácnosti, popř. se společenským prostředím.
 • Pracovat s osobou s PAS na naplňování individuálních potřeb v rozsahu, který si sama určí, popř. který jí určí zákonný zástupce.
 • Poskytovat uživateli podporu při prosazování svých práv a oprávněných zájmů, např. při jednání s institucemi.
 • Poskytovat uživateli a jeho rodinným příslušníkům základní sociální poradenství.
 • Zprostředkovat uživateli a jeho blízkým kontakty na další odborníky.
 

Jaké jsou zásady služby?

Osobní asistenti přistupují ke každému uživateli jako k jedinečnému člověku s důrazem na jeho lidskou důstojnost, bez předsudků, profesionálně, s respektem a empatií. Při práci zohledňují práva a oprávněné zájmy uživatele a vychází z jeho individuálních potřeb a zájmů a to bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. 

Asistent by neměl uživateli nutit své vlastní hodnotové předsvědčení a názory jako společensky závazné.

Asistent aktivně podporuje rozvoj autonomie a sebeurčení osoby s PAS v rozsahu a formou, která je určována individuálně dle mentálních a fyzických schopností uživatele.

Uvědomování si rizika porušení práv klientů a z toho plynoucí reflexe průběhu poskytované služby s ohledem na práva a oprávněné zájmy našich uživatelů a to prostřednictvím vzdělávacích kurzů, týmových schůzek a supervize. 

Osobní asistent při své práce dodržuje zásady slušného chování.

Osobní asistent jedná s uživatelem na základě partnerského přístupu.

Míra a forma problémového chování není důvodem k odmítnutí služby, ale podnětem k naplánování „specifické“ služby nehledě na materiální a personální náročnost.

Osobní asistent při své práci dodržuje zásady bezpečnosti. 

Co nabízíme?

Osobní asistenci poskytujeme pravidelně a nárazově.


Pravidelná osobní asistence

 • Podpora osobního asistenta během pravidelných aktivit dítěte či dospělého – např. doprovod dětí do a ze škol, do zájmových kroužků, na sportovní aktivity atd.

Nárazová osobní asistence

 • Podpora osobního asistenta během jednorázových akcí – např. návštěva cirkusu, kina, návštěva lékaře.
 • Nepravidelná osobní asistence je omezena personálními možnostmi organizace.
 • Podmínkou poskytnutí služby je uzavřená smlouva o poskytování služeb. 
 • Služba osobní asistence je poskytována od 6.00 do 22.00 během celého týdne (na základě individuální domluvy).

Kapacita služby osobní asistence je 60 osob. 

 

Cena služby je uvedena v sazebníku organizace zveřejněném na www.nautis.cz.

Podívejte se na video film o službě: http://www.praha.apla.cz/video-osobni-asistence.html

Vedoucí služby: Mgr. Jan Šlosárek
Tel.: 774 723 196, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Adresa kanceláře:
Národní ústav pro autismus, z. ú., Ústavní 102, 181 00  Praha 8

 matej_mini.jpg

 
Share on Myspace