Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby Národního ústavu pro autismu, z. ú. nabízí rodinám nebo zařízením, které pečují o děti a dospělé s PAS na území ČR, několikadenní odpočinek k nabrání nových sil nebo vyřízení potřebných záležitostí.

Posláním odlehčovacích služeb je poskytnout rodinám dětí a dospělých s poruchou autistického spektra čas na odpočinek a vyřízení osobních záležitostí mimo domov (dovolená, návštěva lékaře, úřadů apod.) zajištěním kvalifikované podpory osobě s PAS. 

Služby jsou určeny:

 • osobám pečujícím o osoby s poruchami autistického spektra (PAS) žijícím na území celé ČR a osobám s PAS žijícím na území celé ČR
 • osobám pečujícím o osoby s podezřením na některou z PAS a osobám s podezřením na některou z PAS – jsou čekateli na komplexní diagnostické vyšetření (max. 6 měsíců)

Cíle služby:

 • Umožnit osobám, které pečují o osobu s PAS, odpočinek nutný k nabrání sil, potřebných k péči o osobu s PAS
 • Umožnit osobám, které pečují o osobu s PAS, vyřídit si záležitosti, které si během péče o osobu s PAS, vyřídit nemohou (návštěva úřadu, lékaře…)
 • Osobám s PAS (klientům) poskytnout na přechodnou dobu ubytování v příjemném a bezpečném prostředí
 • Vytvořit v rámci možností služby každému klientovi prostředí odpovídající jeho potřebám podnětů i bezpečí, zajistit soukromí
 • Klientům během jejich pobytu poskytovat kvalifikovanou podporu, která zohledňuje jejich zkušenost z domova i běžný život vrstevníka
 • Dodržovat aktivity a zvyklosti, se kterými klient přichází z domova (návštěva školy, DS…)
 • Klientům nabízet další smysluplné aktivity, v případě zájmu kontakt s dalšími lidmi
 • Uplatňovat postupy, které snižují stres klienta z nového prostředí a předchází problémovému chování
 • Provést klienta bezpečně případným problémovým chováním (incidentem)

Zásady služby:

 • Ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečnému člověku s důrazem na jeho lidskou důstojnost, bez předsudků, profesionálně, s respektem a empatií
 • Zohledňujeme práva a oprávněné zájmy klienta a vycházíme z jeho individuálních potřeb a zájmů a to bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení
 • Nevnucujeme klientovi naše vlastní hodnotové přesvědčení a názory jako společensky závazné
 • Respektujeme vůli klienta a poskytujeme službu tak, aby se klient mohl sám v co největší míře rozhodovat
 • K omezení vůle klienta přistupujeme pouze v situacích, kdy klient vážně ohrožuje sebe nebo druhé na životě a zdraví
 • Míra a forma problémového chování není důvodem k odmítnutí služby, ale podnětem k naplánování „specifické“ služby nehledě na materiální a personální náročnost
 • Zjišťujeme aktuální potřeby každého klienta a vycházíme z nich při plánování průběhu služby
 • Základem vztahu ke klientům je partnerský přístup – slušnost a vstřícnost
 • Dodržujeme zásady bezpečnosti při práci
 • Klademe důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků
 • Uvědomujeme si rizika porušení práv klientů a z toho plynoucí potřebu reflexe průběhu poskytované služby s ohledem na práva a oprávněné zájmy našich klientů a to prostřednictvím týmových, individuálních a případových supervizí

Rozsah činností: 

1. V odlehčovací službě se poskytují základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

2. Nad rámec uvedených základních činností může poskytovatel služeb poskytovat fakultativní činnosti.

Podrobnosti k jednotlivým typů odlehčovacích služeb naleznete v levém sloupci této stránky nebo po kliknutí na následující odkazy.

Ceny služeb jsou uvedeny v sazebníku organizace zveřejněném na www.nautis.cz.

Vedoucí služby: Šárka Henychová, tel. 774 723 197, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Vedoucí odlehčovací služby nebo jeho zástupce má úřední hodiny každé pondělí a čtvrtek od 14.00 – 16.00. Na základě telefonické dohody i mimo vyhrazené časy. 

Adresa kanceláře: Ústavní 102, 181 00  Praha 8 (objekt je v areálu PN Bohnice, Ústavní 91, Praha 8)

 
 
Share on Myspace