Přihlásit se
Registrace - Login

Košík

Váš košík je prázdný

Kategorie e-shopu

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Obchodní podmínky

Dodavatel

Národní ústav pro autismus, z.ú.

se sídlem: Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17

Dodavatel není plátcem DPH.

IČ: 26623064

DIČ: CZ26623064
(dále jen "dodavatel")


1. Kontaktní údaje

  • Adresa zázemí e-shopu: V Holešovičkách 1a, 182 00 Praha 8

Jana Marášková, účetní oddělení, fakturace, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Markéta Kheilová, vyřizování objednávek a reklamace, tel. 777 723 180, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do tří pracovních dnů.


Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 5111440001/4000 Expobank CZ, a.s.

Podmínky osobního odběru zde:


2. Objednávka zboží


Seznam zboží na stránkách http://www.praha.apla.cz/e-shop.html je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že je nějaké zboží nedostupné, bude o této skutečnosti zákazník informován a bude s ním dohodnut další postup (např. v případě, že objednávka obsahuje i další položky, zdali je chce zákazník zaslat nebo upřednostňuje vybavení celé objednávky a na chybějící zboží počká až bude skladem)

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu si může ověřit přímo na stránce Nákupního košíku ve vygenerované objednávce.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.


3. Zaslání zboží


Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 10  pracovních dnů od zaslání  objednávky. Dodavatel si vyhrazuje z provozních důvodů (např. dovolené)  i delší dodací lhůtu, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách http://www.praha.apla.cz/e-shop.html v sekci "Košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem po obdržení zboží (číslo faktury).  Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, na kterém je variabilní symbol uveden.

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Uvedené ceny jsou platné pouze pro internetový obchod NAUTIS a objednávky uskutečněné na http://www.praha.apla.cz/e-shop.html se mohou se lišit od běžných cen jiných prodejců steného zboží,  na prezentačních a fundraisingových akcích dodavatele apod.

Poštovné

Zboží zasíláme doporučeně. Jednotná cena poštovného činí 100 Kč za zásilku.


4. Osobní odběr


Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno dle dohody se zákazníkem, nejdéle však jeden měsíc. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před koupí  prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se koupí rozumí zaplacení celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.


5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady


Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě http://www.praha.apla.cz/e-shop.html je nejlepší nám na e-mail nebo telefonicky sdělit popis závady. Poté bude nabídnuta nejrychlejší cesta k vyřízení reklamace. Reklamace můžete zaslat taktéž na naši adresu, viz. Kontakt.

Zboží je třeba zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele jednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní a nesmí být mechanicky poškozeno.

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží případně upozorněn na odeslání zboží zpět zákazníkovi.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


6. Podmínky odstoupení od smlouvy


Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript '; document.write( '' ); document.write( addy_text74404 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Cena za poštovné a další přepravní náklady se nevrací. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.


7. Ochrana osobních údajů


Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".


8. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách
http://www.praha.apla.cz/e-shop.html

Platnost obchodních podmínek e-shopu NAUTIS http://www.praha.apla.cz/e-shop.html od 1. 4. 2012.

 
Share on Myspace