Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

O projektu

opvk_hor_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

 

 

 

 

Projekt vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) , je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Všechny služby v rámci tohoto projektu jsou poskytovány zdarma. Projekt je realizován v celém Středočeském kraji, zájemci  musí mít pracoviště (pedagogičtí pracovníci) nebo navštěvovat školu (děti, žáci) na území Středočeského kraje.

CÍL A ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvoření uceleného systému aktivit, které napomohou rozvoji rovných příležitostí ve vzdělávání pro děti a žáky s poruchami autistického spektra (PAS). Projekt je zaměřen na dlouhodobou odbornou pomoc dětem s poruchami autistického spektra, jejich rodičům a spolužákům, a na podporu pedagogických pracovníků, kteří přicházejí do styku s dítětem či žákem s PAS.
K vytvoření funkčního a komplexního systému aktivit je nezbytné, aby do projektu byly zapojeny nejen děti a žáci s PAS, ale i jejich spolužáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci. Jednotlivé projektové aktivity na sebe logicky navazují a tvoří ucelený systém.

Klíčové aktivity projektu:

1. odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání dětí a žáků s PAS

2. zkvalitňování integrace dětí a žáků s PAS do běžných tříd základních a středních škol

3. vytvoření metodického zázemí pro pedagogické pracovníky

4. rozvoj speciálně pedagogických služeb pro děti a žáky s PAS a jejich rodiče

5. rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti integrace dětí s PAS

PROČ PROJEKT VZNIKL

Poruchy autistického spektra jsou jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.

Autismus je porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování. Děti s PAS mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti, lpí na svých rituálech a vyhraněných zájmech, neumějí používat neverbální komunikaci a špatně zvládají vztahy s ostatními. Jsou označovány jako 'nevychované' - nedokážou odhadnout, co v jaké situaci a komu mohou říci. V důsledku svého handicapu často nejsou schopny přenést naučené dovednosti z domova do jiného prostředí. Ve škole mají specifické potíže, které se projevují agresivním nebo autoagresivním chováním, sociální naivitou, problémy s adaptací a začleněním se do kolektivu. Kvůli tomu se snadno mohou stát středem pozornosti a terčem násilí či provokativního chování ze strany spolužáků. Tyto problémy ovlivňují život jejich rodičů a zasahují do práce pedagogů. Rodiče i pedagogové se potýkají s nedostatkem informací o PAS a často nevědí, jak na dítě vhodně výchovně působit, jak mu pomoci při učení a při integraci do kolektivu.

KOMU JE PROJEKT URČEN (CÍLOVÉ SKUPINY):

 • Děti/žáci, u kterých byla diagnostikována PAS
 • Rodiče dětí a žáků s PAS
 • Spolužáci dětí s PAS
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
Projekt je realizován v celém Středočeském kraji, zájemci musí mít pracoviště nebo navštěvovat školu na území Středočeského kraje. 
NABÍZENÉ AKTIVITY A SLUŽBY:

Všechny služby v rámci tohoto projektu jsou poskytovány zdarma. Je možné se účastnit více aktivit. 

 

 • PORADENSTVÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY, MOŽNOST VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB METODICKÉHO PRACOVIŠTĚ 
 • SPECIALIZOVANÉ KURZY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
 • PORADENSTVÍ PRO RODIČE
 • DEPISTÁŽ (VYTIPOVÁNÍ DÍTĚTE S PODEZŘENÍM NA PAS), SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ
 • ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁNÍ - INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ
 • SUPERVIZE ZKUŠENÉHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PŘI VÝUCE DÍTĚTE S PAS
 • INTEGRACE ŽÁKA S PAS DO KOLEKTIVU - CELOTŘÍDNÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA SPOLUŽÁKY DĚTÍ S PAS, PREVENCE ŠIKANY
 • PROVOZ SPECIALIZOVANÉHO WEBU www.autismus.cz 

Webové stránky budou obsahovat různé odborné informace o PAS:

§ informace o diagnóze PAS a specifika dětí/žáků s touto diagnózou

§ články odborníků

§ internetová poradna,

§ informační zdroje

§ další možnosti vzdělávání

§ příklady dobré praxe

PŘÍNOS PROJEKTU

A. Přínos pro děti/žáky s PAS

· rozvoj dovedností a sociálních kompetencí potřebných pro integraci do běžného života

· odpovídající přístup ze strany rodičů a pedagogických pracovníků

· intenzivní podpora při odstraňování bariér, které jim brání v přístupu ke vzdělávání

· vytváření inkluzivního prostředí ve škole

B. Přínos pro spolužáky dětí s PAS

· získání informací o PAS

· vysvětlení problémů, s kterými se žák s PAS potýká a odlišných podmínek ve vzdělávání, které má oproti svým spolužákům bez omezení

· rozvoj akceptace a porozumění k osobám s handicapem

· vytvoření inkluzivního prostředí ve třídĚ

· vytváření zdravého postoje spolužáků k dětem s handicapem   

C. Přínos pro rodiče dětí se speciálními potřebami

· získání nových informací o problematice PAS

· využívání speciálních poradenských služeb

· rozvoj nezbytných rodičovských výchovných a vzdělávacích kompetencí

· získání informací o vhodném výchovném přístupu

· osvojení si základů strukturovaného učení, které je pro děti a žáky s PAS velmi důležité

· možnost sdílení svých zkušeností s ostatními rodiči

D. Přínos pro pedagogické pracovníky:

· získání velkého množství informací o problematice PAS

· možnost využívat metodické pracoviště zaměřené na problematiku dětí a žáků PAS

· seznámení se s novými pedagogickými metodami potřebnými pro práci s dětmi a žáky s PAS

· získání teoretických i praktických dovedností v oblasti práce se znevýhodněnými dětmi

· prohloubení pedagogické kompetence

· možnost využít nabídky supervize zkušeného spec. pedagoga při výuce dítěte s PAS

· odborná podpora při integraci dětí a žáků s PAS do kolektivu

· výhodou je přímá návaznost jednotlivých aktivit s praxí

 
Share on Myspace