Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

O autismu

Co je to autismus?

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

  

Poruchy autistického spektra

Jaká je jeho příčina? 

Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Může autismus provázet ještě nějaká jiná nemoc?
 

Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi změny), u druhých pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování. Také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí.
 

Dá se autismus vyléčit? Jak lze lidem s autismem pomoci? 

Jádrové obtíže lidí s PAS nezmizí, projevy a chování se však s postupujícím věkem mění. Mnozí lidé s autismem se rozvíjí tak, že jejich odlišné chování či obtíže jsou mnohem méně nápadné a handicapující. V prognóze velmi záleží na typu poruchy autistického spektra, míře symptomatiky, výši intelektu, přístupu ke vzdělání a odborné pomoci a přístupu rodičů.

S dítětem, u kterého byla diagnostikována PAS, se dá cíleně pracovat. Speciální přístup snižuje výskyt problematického chování, zajistí efektivitu vzdělávacího procesu, dítě se zlepšuje v samostatnosti, učí se pracovnímu chování, spolupráci a novým dovednostem. Mnohým dětem s autismem umožní funkční komunikaci.

U některých dětí jsme zaznamenali úplný ústup symptomatiky (jedná se zhruba o 2% klientů), což je s největší pravděpodobností zapříčiněno faktem, že diagnóza autismu se opírá o pouhý popis chování a není stanovena na identifikaci konkrétní nefunkční oblasti či spojeních v mozku.

Příčiny autismu nejsou známy a symptomatika se prolíná s jinými vývojovými poruchami (těžké poruchy řeči, těžké poruchy aktivity a pozornosti, neverbální porucha učení). Z těchto důvodů nemůže být diagnóza v raném věku nikdy stoprocentní. Také přesný vývoj poruchy se nedá přesně předpovědět. Nejsme schopni s jistotou určit, zda se objeví řeč, zda dítě, které má těžkou formu autismu, se nedovyvine do formy lehké a naopak. Každopádně však víme, že lidé bez diagnózy se často zbytečně ocitají na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak či jsou vylučovány ze škol, do kterých však úrovní svého intelektu patří

Lidé s mentální retardací (trvalé snížení rozumových schopností) vždy budou potřebovat určitou míru asistence. Lidé s intelektem v pásmu normy a dobrými komunikačními schopnostmi si mohou najít samostatnou práci, založit rodinu, mít děti. Každopádně přítomnost PAS je výrazným handicapem do života a vyhlídky na běžné fungování v životě jsou výrazně omezené. Což ovšem neznamená, že je jejich budoucnost černá.

Mnozí lidé s autismem žijí velmi šťastný a spokojený život. Důležité je, abychom jim umožnili využít plně jejich potenciál.

Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem je speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie. Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup v psychoedukaci. Vizualizace a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem.

 

Prevalence poruch autistického spektra

Odhadovaná prevalence poruch autistického spektra podle údajů z roku 2014 je 2,24% (Zablotsky et al., 2015) 1
Epidemiologické studie uvádějí 1-2 případy poruch autistického spektra na 100 osob (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 100 000 - 200 000 osob s poruchou autistického spektra, každý rok se narodí v České republice okolo 500 dětí s PAS.

 1 Zablotsky, B., Black, L. I., Maenner, M.J., Blumberg, S.J. & Schieve, L.A. (2015). Estimated Prevalence of Autism and Other Developmental Disabilities Following Questionnaire Changes in the 2014, National Health Interview Survey. National Health Statistics Reports, č. 87, November, 2015

 

 
Share on Myspace