Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Jaké služby nabízíme

Přehled služeb speciálně pedagogického centra:

ÚVODNÍ KONZULTACE  (služba pro nového klienta - délka trvání 60 minut).

Cílem této bezplatné konzultace je zjistit zakázku rodičů k poskytnutí dalších speciálněpedagogických služeb. Rodiče poskytnou důležité informace o klientovi, o jeho aktuálních problémech, na jejichž základě speciální pedagog navrhne rodičům následnou speciálněpedagogickou péči. K úspěšnému návrhu další péče pomůže i nahlédnutí do dosavadní dokumentace dítěte z předchozích psychologických vyšetření, případně také lékařské zprávy z neurologie či psychiatrie (pokud je dítě někdy navštívilo).

U dětí předškolního věku je vhodné donést na ukázku jejich práce z domova nebo z předškolního zařízení (například namalované obrázky), případně vyjádření učitele z MŠ, kam dítě dochází (informace o tom, jak se dítě chová v kolektivu vrstevníků a jak zvládá separaci od rodičů a adaptaci na cizí prostředí). U dětí školního věku pomůže také např. ukázka sešitů ze školy (např. diktáty, sloh apod.), žákovská knížka, deníček, případně vyjádření učitele k chování nebo úspěšnosti žáka/yně ve škole.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Cílem speciálněpedagogického vyšetření je posoudit úroveň dítěte v jednotlivých oblastech rozvoje. K tomuto účelu používáme hodnotící materiály pro děti a žáky s poruchou autistického spektra, které jsou sestaveny s ohledem na tuto poruchu tak, aby poukázaly na pozitivní i deficitní stránky vývoje dítěte.  Vyšetření se skládá z konzultace s rodiči dítěte, případně pedagogy a z přímé práce s dítětem. Doba trvání celého vyšetření: 2-3 hodiny.

Speciálněpedagogické vyšetření slouží:

a) jako podklad pro vyhotovení odborného posudku ke stanovení míry podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pro doporučení odkladu školní docházky, pro vřazení do příslušného typu školského zařízení. Na základě vyšetření bude u dětí, žáků a studentů stanovena potřebná míra speciálněpedagogické podpory (integrace, integrace s přítomností asistenta pedagoga a v jakém rozsahu) -  odborný posudek nebo doporučení je přílohou zprávy ze speciálněpedagogického vyšetření

b) k vypracování doporučení k dalšímu vzdělávání ve školském zařízení; jednotlivá doporučení jsou součástí zprávy ze speciálněpedagogického vyšetření

c) k vypracování doporučení pro práci s klientem v domácím prostředí, kdy jako následná služba mohou být rozepsané nácviky pod vedením speciálního pedagoga v domácím prostředí nebo SPC, případně pro individuální vzdělávání

d) k vytvoření podkladu pro vyhotovení Individuálně vzdělávacího plánu (IVP), případně k vypracování IVP

Výstupem speciálněpedagogického vyšetření je zpráva:  

Součástí zprávy je:

 • zpráva z průběhu vyšetření a z konzultace s rodiči s popisem funkčnosti v jednotlivých oblastech rozvoje
 • konkrétní doporučení k rozvoji jednotlivých oblastí včetně využití vhodných metod a forem práce a k úspěšnému vzdělávání žáka ve školním prostředí, případně pro práci s dítětem v domácím prostředí  
 • závěr s popsáním doporučení ke stanovení potřebné míry speciálněpedagogické podpory na základě zjištěné celkové míry úbytku funkčnosti
 • poradenství ve výběru vhodného vzdělávacího zařízení (výběr běžné, praktické či speciální ZŠ, výběr střední školy), případně zvážení změny stávající školy
 • v případě potřeby či na základě zakázky rodičů navržení dalších navazujících služeb (terapie, volnočasové aktivity, nápravy SPÚ, rozvoj komunikačních dovedností, nácviky dílčích dovedností)

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Účelem psychologického vyšetření je zjistit aktuální dovednosti žáka – zejména aktuální vývojovou úroveň, míru intelektu. Dále probíhají vyšetření žáků v předškolním věku s ohledem na školní zralost, a vyšetření zaměřená na profesní orientaci (před ukončením povinné školní docházky).

Vyšetření probíhá buď ambulantně, případně v terénu (nejčastěji ve školním zařízení, které dítě navštěvuje) a po dohodě se zákonnými zástupci.

Doba trvání vyšetření je závislá na schopnosti klienta spolupracovat – nejčastěji se doba vyšetření pohybuje v rozmezí 45-90 minut přímé práce. Součástí vyšetření je také konzultace se zákonnými zástupci dítěte, případně konzultace s pedagogy ve speciální třídě.

Výsledky vyšetření jsou sepsány ve Zprávě z psychologického vyšetření, která je na základě Informovaného souhlasu zasílána rodičům v zákonné lhůtě. Dle povahy zprávy jsou výsledky konzultovány se zákonnými zástupci, případně s pedagogy.

DEPISTÁŽ, SCREENINGOVÁ DIAGNOSTIKA

V případě vyslovení podezření na poruchu autistického spektra u dítěte je možné objednat si návštěvu psychologa ve škole či v rodině, který provede orientační posouzení rizika přítomnosti poruchy autistického spektra u dítěte. Výstupem tohoto posouzení je písemná zpráva.

NÁHLED VE VÝUCE (délka trvání 2 vyučovací hodiny +1 vyučovací hodina konzultace s třídním učitelem, respektive s asistentem pedagoga)

Z náhledu ve výuce a konzultace s pedagogy je zpracována zpráva s dohodnutými závěry, případně obsahuje doporučení k dalšímu vzdělávání, k volbě přiměřených metod a forem práce, pomůcek a k ovlivnění problémového chování žáka.

BESEDY PRO SPOLUŽÁKY KLIENTA

Besedy se spolužáky by měly přispět k příznivému klimatu třídního kolektivu, ve kterém je vzděláván žák s PAS. Hlavní náplní besedy pro spolužáky je srozumitelné seznámení s potížemi žáka s PAS, které usnadní žákům pochopit chování a myšlení jeho spolužáka. Rovněž budou přiměřenou formou seznámeni s možnostmi, jak mohou se spolužákem komunikovat, navazovat s ním sociální kontakt a jak mu celkově pomoci. Beseda trvá většinou 90 minut (dvě vyučovací hodiny, žák s PAS jí není většinou přítomen, rovněž probíhá bez přítomnosti pedagogů školy – ti jsou o průběhu informování po skončení besedy).

ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY A ASISTENTY PEDAGOGA

 • Přednášky pro pedagogické pracovníky přímo ve školském zařízení (délka trvání nejvýše 180 min) – jedná se o seznámení pedagogů školy, kterou klient navštěvuje, s typickými projevy u žáků s diagnostikovanou PAS, doporučení vhodných přístupů a opatření a konzultace nad konkrétními projevy našeho klienta
 • Kazuistické semináře pro asistenty pedagoga přímo ve školách, kde mají více integrovaných žáků a více asistentů pedagoga (kazuistika žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy, strategie jejich řešení, příklady dobré praxe, výměna zkušeností)
 • Kazuistické semináře pro asistenty pedagoga (čtvrtletně) z různých školských zařízení (výměna zkušeností asistentů pedagoga z různých školských zařízení, kazuistika žáků, příklady dobré praxe, řešení problémů při výchově a vzdělávání, návrhy řešení)

           Místo konáí: zasedací místnost APLA Praha čtvrtletně (3-4 hodiny), případně vybraná škola

KONZULTACE PRO RODIČE KLIENTŮ ČI KLIENTY, KTEŘÍ JSOU JIŽ V PÉČI SPC NAUTIS  

 1. konzultace nově vzniklých problémů či jejich přetrvávání i po uplatňování doporučení speciálního pedagoga z SPC NAUTIS
 2. poradenství ve výběru vhodného vzdělávacího zařízení (výběr běžné, praktické či speciální ZŠ, výběr střední školy), případně zvážení změny stávající školy

 

SPOLEČNÁ KONZULTACE O PODPOŘE ŽÁKA (NAŠEHO KLIENTA) S PEDAGOGY, ASISTENTEM PEDAGOGA, VEDENÍM ŠKOLY (je-li to potřeba, mohou být přítomni  i  rodiče klienta) na půdě školského zařízení bez náhledu ve výuce. Tuto konzultaci je možné uskutečnit i před nástupem klienta do nové školy.

 • Konzultace k sestavení Individuálního vzdělávacího plánu (s pedagogem, který IVP vytváří)

 

 Základní informace o našem spec. pedagogickém centru naleznete zde.

 
Share on Myspace