Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Jaké máte zkušenosti s očkováním "živými" vakcínami? Může očkování způsobit autismus?

V ČR byl v posledních letech očkovací kalendář upraven a došlo, jak jistě víte, k zavedení bezpečnějších variant vakcín (např. inaktivovaný virus dětské obrny v Hexavakcíně namísto předchozí „živé“ obrny nebo acelulární černý kašel v Hexavakcíně místo celulární formy). K vakcínám se živými částicemi tedy v současnosti náleží „trojkombinace“ spalničky, příušnice, zarděnky (MMR) a očkovací látka proti tuberkulóze. Ovlivnění vývoje dětí těmito vakcínami bylo a je intenzivně studováno. Zkoumány nejsou samozřejmě pouze vlivy očkování, ale veškeré imunitní mechanismy a jejich souvislosti s autismem. Na světě existuje mnoho výzkumných pracovišť zabývajících se touto problematikou. Výsledky jsou zatím jenom dílčí, navíc se některé liší. Mimo jiné zatím není plně objasněno za jakých okolností jsou imunitní odchylky (vlivy) příčinou, následkem nebo průvodním jevem poruch autistického spektra.

V souvislosti s autismem a očkováním je nejčastěji zmiňována souvislost s „trojkombinací“ spalničky, příušnice, zarděnky a to jednak ve vztahu k živým kulturám, jednak k přídatné látce (konzervantu) thimerosalu. Pokud se obáváte vlivu trojkombinace na indukci či zhoršení příznaků autismu, mohou vám být k užitku následující informace (které ale samozřejmě nevyčerpávají veškeré dostupné poznatky).

Původní podezření na souvislost regresu s očkováním trojkombinací (např. Halsey a Hyman, 2001) bylo vícero jinými studiemi vyvráceno. (Regresem je nazývána náhlá nebo postupná ztráta již dosažených schopností u předtím jinak přiměřeně nebo zdánlivě přiměřeně se vyvíjejícího dítěte. U autismu k němu dochází v nejčastěji období mezi cca 1-2 lety a postihuje nejčastěji vývoj řeči v různých kombinacích např. s neverbálními komunikačními dovednostmi, sociální interakci či zájmy dítěte.)

Tyto studie srovnávaly počet autistických regresů v dětské populaci před a po zavedení tohoto očkování (z nich uvádím například studie: Taylor, 2002 , Baird, 2008 ve Velké Británii, Fombonne a Chakrabarti, 2001 v Kanadě, Uchiyama a Kurosawa, 2007 v Japonsku, nebo několik studií v USA).

Kanadská studie navíc sledovala věk dětí, kdy u nich rodiče poprvé zpozorovali příznaky autismu (tedy i typ autismu bez regresu). Ani zde však nebyly nalezeny rozdíly mezi dětmi očkovanými a neočkovanými.

Dle výsledků další studie bylo zjištěno, že mezi dobou, kdy bylo dítě očkováno trojkombinací a dobou, kdy u něj byly zjištěny příznaky autismu, uplynulo podobně dlouhé časové období jak ve skupině dětí s regresivním typem autismu, tak ve skupině dětí s autismem bez regrese.

Podobně vyznívají i studie zaměřené na souvislost s thimerosalem.

Dále bylo zjištěno, že poté, co klesl počet očkovaných dětí trojkombinací v důsledku obav rodičů z jejich nežádoucích vlivů, nedošlo ke změně nebo dokonce vzrostl výskyt autistických regresů ve sledovaných dětských populacích. 

 

MUDr. Magdalena Ryšánková, psychiatr APLA Praha

 
Share on Myspace