Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Jak zvládnout integraci dítěte s PAS s ohledem na jeho vrstevníky?

Můj syn chodí do třídy s chlapcem, který má diagnostikovaný Aspergerův syndrom. Ve třídě je kromě učitele i asistentka pedagoga. Chlapec bývá často agresivní, a i když se učitelé chovají k chlapci ukázkově, tak problém je v tom, že děti mají obrovský pocit nespravedlnosti, protože chlapec si může dovolit prakticky vše. Všude jsou ke studiu doporučení, jak se chovat k dítěti s postižením, ale co ostatní děti?

Děkujeme za důvěru, se kterou jste se na nás obrátila. Rozumím Vašim obavám, rozčarování i znepokojení. Pro úspěšnou integraci žáků s jakýmkoliv handicapem je potřeba úzká spolupráce rodiny-poradenského zařízení (které má dítě v péči, nejčastěji speciálně-pedagogické centrum či pedagogicko-psychologická poradna) a školy. V případě, že jedna "strana" tohoto pomyslného trojúhelníku nefunguje tak, jak má, úspěšnost začlenění dítěte do běžné společnosti se snižuje.
Funkce asistenta pedagoga je zřízena právě proto, aby se dítěti dostalo individuálního přístupu, který plyne z povahy jeho handicapu, a výuka mohla probíhat běžným způsobem. U dětí s Aspergerovým syndromem je deficit v oblasti sociálního chování, schopnost empatie, posuzování dopadu svého jednání na ostatní, omezená. Proto je nezbytné, aby pedagog i asistent pedagoga byli dopodrobna seznámeni s konkrétními obtížemi žáka, znali problematiku Aspergerova syndromu a při práci s dítětem zvolili účinné metody (pro rozvoj slabších vývojových oblastí a eliminaci nevhodného chování).
Ačkoliv za některé chování děti s Aspergerovým syndromem opravdu nemohou, nepomůžeme jim tím, že budeme vše tolerovat a omlouvat, ale naopak jim musíme ukázat, jak jinak (než nevhodným a problémovým chováním) mohou dosáhnout svého cíle. Vyšší míra pochopení a tolerance ze strany okolí je podmínkou úspěšné integrace, ale je to jen jedna, nikoliv jediná, podmínka.

APLA pořádá vzdělávací semináře a přednášky jednak pro pedagogy, asistenty pedagogů, ale také pro spolužáky a rodiče (nejen rodiče dětí s Aspergerovým syndromem, ale také pro rodiče spolužáků integrovaného dítěte). Máte pravdu, že někdy ostatní žáci pociťují jako nespravedlnost, že jejich spolužák si může dovolit vše a "projde mu to", zatímco oni jsou za jakékoliv nevhodné chování ihned potrestáni. Proto je vhodné pracovat nejen se samotným integrovaným dítětem, ale nezapomínat také na spolužáky, kteří mohou být velkými pomocníky v úspěšném zvládnutí integrace.

Existují určitá obecná doporučení pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra, ale každé dítě je jiné, také projevy poruchy jsou různé, proto je ve výchově i vzdělávání nezbytný individuální přístup.

S pozdravem

Veronika Šporclová, psycholog APLA Praha

 
Share on Myspace