Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Dostaneme šanci?

Cíle a hlavní aktivity projektu, kontakt:

HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

- zjistit potenciál lidí s Aspergerovým syndromem (AS) a sestavit profil pro zaměstnavatele pomocí nástrojů pracovní  diagnostiky,

- poskytnout individuální poradenství pro získání pracovního uplatnění odpovídajícího jejich zájmům, schopnostem a vzdělání,

- umožnit vzdělávání v oblasti sociálních a komunikačních dovedností,

- v kurzech zaměřených na pracovní kompetence připravit je na setkání se zaměstnavatelem a konkrétním pracovním místem,

- podpořit jejich úsilí si udržet pracovní místo  pomocí motivačního programu a podpůrných aktivit (např. mzdový příspěvek po dobu prvních 6 měsíců v zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele),

- vytvořit 10 nových pracovních míst (část u přímo v APLA, část u zaměstnavatelů na otevřeném trhu) pro cca 30 účastníků projektu (částečné pracovní úvazky).

K zajištění pracovních pozic na otevřeném trhu je plánováno využití personální agentury.

KOMU JE PROJEKT URČEN: Projekt je určen dospělým lidem s Aspergerovým syndromem, kteří:

- dokončili vzdělání a poprvé vstupují na trh práce,

- již pracovali, ale v současné době nemají zaměstnání.

Do programu se zapojí celkem 50 osob z hlavního města Prahy, Středočeského kraje, ale i z dalších krajů  České republiky, přičemž každá z podpořených osob absolvuje nejméně dva vzdělávací kurzy (sociálních dovednosti a kurz přípravy na zaměstnání individuálně zaměřený).

AKTIVITY PROJEKTU:

Aktivity projektu tvoří komplexní provázaný celek tak, aby se lidem s AS umožnilo získat a udržet si takové zaměstnání, které odpovídá jejich často vyhraněným zájmům, mnohdy nevšedním schopnostem a osobním možnostem omezeným zdravotním hendikepem, přičemž se každému jednotlivci dostane individuální podpory. Tento proces postupuje od okamžiku, kdy se jedinec rozhodne vstoupit do projektu s cílem si najít vhodné zaměstnání, přes pracovní diagnostiku, motivační přípravu ve specializovaných kurzech šitých každému na míru, individuální poradenství, vyhledání nebo vytvoření nového odpovídajícího pracovního místa, zapracování se na pracovišti a poradenství až po okamžik, kdy člověk s AS nepotřebuje podporu.

Všechny aktivity v rámci tohoto projektu jsou poskytovány účastníkům zdarma, tvoří provázený celek tak, aby lidé s AS měli po absolvování jeho jednotlivých částí reálnou šanci získat a udržet si takové zaměstnání, které odpovídá jejich schopnostem a možnostem.

Po vstupu do projektu účastník absolvuje následující fáze, jejichž absolvování mu umožní podstatně zvýšit svou šanci na trhu práce:

- Bilanční a pracovní diagnostika - bude provedena u všech účastníků cílové skupiny (50 osob). Aktivita bude směřovat k psychodiagnostickému zhodnocení a posouzení pracovních a psychických předpokladů osoby z cílové skupiny ve vztahu k potenciálnímu pracovnímu uplatnění a bude vedena osobou, která má pro tuto činnost kvalifikaci (psycholog, člen realizačního týmu). Výstupem je pak závěrečná zpráva z diagnostiky, která zahrne typologii osobnosti, analýzu potřeb (testy), osobní profil, možnosti zaměstnání aj.

- Vzdělávací kurzy:

a) sociální dovednosti a osobní rozvoj -  Kurz soft skills: komunikační a prezentační dovednosti, zvládání stresových situací, časový management, organizační dovednosti, etiketa na pracovišti;

b) pracovní dovednosti:

  • Odborný vzdělávací kurz – konkrétně se jedná o specializovaný kurz počítačových dovedností, který je zaměřen na oblast grafiky a zpracování textu, tedy dovedností využitelných jak v nakladatelství PASPARTA, tak i na otevřeném trhu práce.
  • V dalším kurzu je plánována výuka anglického jazyka pro potřeby zaměstnání.

Kurzy budou jak docházkové v Praze, tak týdenní pobytové pro klienty ze všech krajů, celorepublikové. V týdenních pobytových kurzech půjde především o prohloubení sociálních dovedností a zvládání situací, které v běžném pracovním životě a při komunikaci na pracovišti nastávají. 

HLAVNÍ PŘÍNOS PROJEKTU:  vytvoření 10 nových pracovních míst – konkrétně v organizaci APLA, nakladatelství PASPARTA a na otevřeném trhu práce. Po dobu realizace projektu bude všem účastníkům poskytnuta podpora ve formě individuálního poradenství jak cílové skupině, tak zaměstnavatelům. Poradenství je provázáno se všemi klíčovými aktivitami.

Účastníci mají možnost se zdarma vzdělávat v perspektivní oblasti a zvýšit tak svoji šanci na pracovním trhu. Těm úspěšným bude navíc nabídnuta možnost konkrétního uplatnění v sociální firmě Nakladatelství PASAPARTA, kterou APLA Praha v roce 2012 založila, tedy v prostředí, které bude respektovat jejich individuální potřeby a zároveň jejich schopnosti využívat a dále rozvíjet.

Projekt začal 1. 2. 2013 a potrvá do 31. 1. 2015

KONTAKT:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 
Share on Myspace