Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Co je Domov se zvláštním režimem

Poslání domova se zvláštním režimem (DZR)

Posláním sociální služby DZR je poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a dospělým lidem s PAS, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, i za předpokladu zajištění podpory odlehčovací službou.

Komu je služba DZR určena

Služba je určena lidem se souběhem autismu a problémového chování, kteří potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne, a nemohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů služeb z důvodu těžkého problémového chování. Smyslem služby je umožnit těmto lidem důstojný a z jejich pohledu co nejspokojenější život.

Služba je určena dětem a dospělým s autismem a těžkým problémovým chováním, kteří potřebují:

 • ubytování
 • asistenční službu během celého dne (24 hodin)
 • kvalifikovaný personál, který umí pracovat s problémovým chováním
 • podporu v oblasti sebeobsluhy
 • podporu při prosazování svých práv
 • podporu při jednání s úřady

Služba není určena

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči zdravotnického personálu
 • osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění
 • osobám, u kterých je problémové chování pouze krátkodobým stavem (např. krátkodobé problémové chování, které vzniklo na základě nevhodné medikace)                        

 

Jaké jsou cíle služby DZR

 • vytvořit klientovi prostředí, ve kterém budou akceptovány zvláštnosti jeho chování
 • vytvořit příjemný, podnětný a bezpečný domov
 • zachovat vztah s rodinou, blízkými osobami, kamarády aj.
 • být kvalifikovaným průvodcem klienta během incidentu
 • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
 • zajistit klientům soukromí
 • v oblasti plánování služby podporovat klienty v naplňování svých vlastních cílů
 • snaha motivovat klienty ke vzdělávání s ohledem na fyzický věk a vůli klienta
 • motivovat klienta k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • motivovat klienta k rozvoji nebo udržení schopností, dovedností a znalostí a jejich využití v běžném životě
 • snížit výskyt problémovécho chování

 

Co v rámci služby DZR nabízíme

1. V DZR se poskytují základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování

b) poskytnutí stravy

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) aktivizační činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

2. Nad rámec uvedených základních činností může poskytovatel služeb poskytovat fakultativní činosti. Aktuální ceník je stanoven poskytovatelem prostřednictvím přílohy ke smlouvě.

Jaké jsou zásady DZR

 • respektujeme hodnotu, osobnost, důstojnost a potřeby klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení
 • aktivita klienta
  • poskytujeme služby tak, aby se klient mohl v co nejvyšší míře sám rozhodovat.
 • respektování vůle klienta
  • nabízíme a motivujeme klienty k činnostem, které zvyšují jeho samostatnost a pomáhají mu vytvářet a udržovat vztahy s okolím. Pokud klient slovem nebo chováním dává najevo, že o tyto činnosti nestojí, respektujeme jeho rozhodnutí. K omezení vůle klienta se přikláníme v situacích, kdy klient nebo okolí jsou vážně ohroženi na zdraví.
 • individuální přístup 
  • každý jsme jiný. Aktivně zjišťujeme aktuální potřeby klientů a snažíme se je naplňovat.
 • partnerský přístup ke klientovi
  • základem vztahu asistenta a klienta je rovnost, slušnost a vstřícnost.
 • odbornost
  • klademe důraz na pravidelné vzdělávání a supervize pracovníků.
 • naplňování základních lidských práv
  • snažíme se každodenné naplňovat základní lidská práva klientů v takové míře, která je reálná a zároveň kompromisní i pro jeho okolí.

Kapacita služby DZR

Celková kapacita domova je 8 klientů a je aktuálně zcela naplněná.  

Kontakty a místo poskytování služby

Domov Libčice: Chýnovská 563, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66 (Středočeský kraj) - 3 domácnosti pro 1-3 klienty
Zařízení pobytových služeb NAUTIS: Ústavní, č.p. 102, 181 00 Praha 8 (kraj Praha) - 1 domácnost pro 2 klienty

Koordinátor služby: Mgr. Kateřina Šulcová

Domov Libčice byl otevřen 1. října 2009.

 

 
Share on Myspace