Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017

Co je Domov se zvláštním režimem

Poslání domova se zvláštním režimem (DZR)

Posláním sociální služby DZR je poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a dospělým lidem s PAS, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, i za předpokladu zajištění podpory odlehčovací službou.

Komu je služba DZR určena

Služba je určena lidem se souběhem autismu a problémového chování, kteří potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne, a nemohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů služeb z důvodu těžkého problémového chování. Smyslem služby je umožnit těmto lidem důstojný a z jejich pohledu co nejspokojenější život.

Služba je určena dětem a dospělým s autismem a těžkým problémovým chováním, kteří potřebují:

 • ubytování
 • asistenční službu během celého dne (24 hodin)
 • kvalifikovaný personál, který umí pracovat s problémovým chováním
 • podporu v oblasti sebeobsluhy
 • podporu při prosazování svých práv
 • podporu při jednání s úřady

Služba není určena

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči zdravotnického personálu
 • osobám s diagnózou akutního infekčního onemocnění
 • osobám, u kterých je problémové chování pouze krátkodobým stavem (např. krátkodobé problémové chování, které vzniklo na základě nevhodné medikace)                        

 

Jaké jsou cíle služby DZR

 • vytvořit klientovi prostředí, ve kterém budou akceptovány zvláštnosti jeho chování
 • vytvořit příjemný, podnětný a bezpečný domov
 • zachovat vztah s rodinou, blízkými osobami, kamarády aj.
 • být kvalifikovaným průvodcem klienta během incidentu
 • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
 • zajistit klientům soukromí
 • v oblasti plánování služby podporovat klienty v naplňování svých vlastních cílů
 • snaha motivovat klienty ke vzdělávání s ohledem na fyzický věk a vůli klienta
 • motivovat klienta k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti klienta a jeho nezávislosti na službě
 • motivovat klienta k rozvoji nebo udržení schopností, dovedností a znalostí a jejich využití v běžném životě
 • snížit výskyt problémovécho chování

 

Co v rámci služby DZR nabízíme

1. V DZR se poskytují základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování

b) poskytnutí stravy

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) aktivizační činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

2. Nad rámec uvedených základních činností může poskytovatel služeb poskytovat fakultativní činosti. Aktuální ceník je stanoven poskytovatelem prostřednictvím přílohy ke smlouvě.

Jaké jsou zásady DZR

 • respektujeme hodnotu, osobnost, důstojnost a potřeby klienta bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení
 • aktivita klienta
  • poskytujeme služby tak, aby se klient mohl v co nejvyšší míře sám rozhodovat.
 • respektování vůle klienta
  • nabízíme a motivujeme klienty k činnostem, které zvyšují jeho samostatnost a pomáhají mu vytvářet a udržovat vztahy s okolím. Pokud klient slovem nebo chováním dává najevo, že o tyto činnosti nestojí, respektujeme jeho rozhodnutí. K omezení vůle klienta se přikláníme v situacích, kdy klient nebo okolí jsou vážně ohroženi na zdraví.
 • individuální přístup 
  • každý jsme jiný. Aktivně zjišťujeme aktuální potřeby klientů a snažíme se je naplňovat.
 • partnerský přístup ke klientovi
  • základem vztahu asistenta a klienta je rovnost, slušnost a vstřícnost.
 • odbornost
  • klademe důraz na pravidelné vzdělávání a supervize pracovníků.
 • naplňování základních lidských práv
  • snažíme se každodenné naplňovat základní lidská práva klientů v takové míře, která je reálná a zároveň kompromisní i pro jeho okolí.

Kapacita služby DZR

Celková kapacita domova je 8 klientů a je aktuálně zcela naplněná.  

Kontakty a místo poskytování služby

Domov Libčice: Chýnovská 563, Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66 (Středočeský kraj) - 3 domácnosti pro 1-3 klienty
Zařízení pobytových služeb NAUTIS: Ústavní, č.p. 102, 181 00 Praha 8 (kraj Praha) - 1 domácnost pro 2 klienty

Koordinátor služby: Mgr. Kateřina Šulcová

Domov Libčice byl otevřen 1. října 2009.

 

 
Share on Myspace