Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

Bydlení pro děti a dospělé s autismem
libice_2.jpg V posledních letech jsme zaznamenávali stále větší tlak rodičů po celoročním pobytovém zařízení, které by bylo schopno poskytovat kvalitní služby dospívajícím dětem se souběhem autismu a problémového chování.

"Ačkoli nenajdeme dva lidi s autismem s naprosto stejným chováním, některé rysy mají společné. V případě, že situace se vyvíjí podle jejich očekávání a mají možnost věnovat se aktivitám, které pro ně mají smysl, cítí se spokojeně a problémy v chování se objevují minimálně. Dostanou-li se však do situací, které jsou pro ně neznámé a vyžadují větší či menší míru improvizace, mohou se chovat problémově."
Kateřina Balická, vedoucí služby pobytového zařízení.

Vzhledem k tomu, že autismus je porucha sociálních vztahů, je velmi složité klientelu s autismem zapojovat do kolektivního způsobu života. Vysoké procento incidentů fyzické agrese je u této klientely spouštěno právě snahou anebo nutností jejich zařazení do společenského života. Lidé s autismem často nechápou, proč by měli například čekat v jídelně na ostatní, až dojí. Po svém jídle ihned odcházejí. V drtivé většině klasických domovů je však příliš málo personálu na to, aby člověk s autismem mohl po jídle ihned odejít, chybí asistent, který by ho doprovodil. Personál tak musí zapojit klienta s autismem proti jeho vůli do společného života skupiny, nedovolí klientovi odejít a trvá na jeho setrvání do té doby, dokud nedojí ostatní. Tyto situace, které jsou velmi časté, spouští mnoho agresivního chování, protože personál chce po lidech s autismem, aby se chovali podle obecně přijímaných pravidel. Ta však lidé s autismem obvykle nechápou, nerozumí, proč se mají chovat společensky, proč respektovat pravidla, která jim nedávají smysl.

„Incident tak není primárně spouštěn handicapem, ale sociální službou, která je uživateli poskytována. Lidé s autismem potřebují žít v malých zařízeních s větším počtem personálu tak, aby se nemuseli podřizovat běhu zařízení. Z našich několikaletých zkušeností z táborů pro agresivní lidi s autismem a ze zkušeností ze zahraničí vyplývá, že ideální poměr jedné domácnosti je 6 uživatelů a 3-4 osob personálu v přímé péči na denních službách a 2 na službách nočních. Jsme si vědomi, že tato služba bude vždy nákladnější než služby poskytované velkými ústavy. Z ekonomického hlediska se nám jako optimální jeví jako nejlepší model pro optimalizaci nákladů spojení dvou nezávislých domácností v jednom objektu, které výrazně sníží náklad na noční službu."
Hynek Jůn, předseda a psychoterapeut APLA Praha.

Výhody a nevýhody celoročních pobytových zařízení s různou kapacitou služby
Poruchy autistického spektra zahrnují příliš velkou skupinu handicapů, která se projevuje deficity ve stejných oblastech chování, a to v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Vlastní míra deficitů je však různá. Může se tedy stát, že pro lidi s autismem a pasivním chováním stačí pro skupinu šesti klientů ke kvalitní službě pouze dvou lidí z personálu, a naopak u jiné, stejně velké, ale v chování daleko aktivnější a agresivnější skupině, bude třeba pro kvalitní službu 4-5 lidí z personálu v přímé péči. A pro tuto skupinu lidí - lidí s výrazným problémovým chováním - dosud nebylo v ČR zařízení, které by jim bylo schopno poskytnout kvalitní pobytovou službu.

 typ zařízení
 Výhody zařízení
Nevýhody zařízení
Zařízení menšího typu
 • Člověk s autismem se dostane každodenně ven
 • Člověk s autismem bude výrazně méně agresivní z důvodu absence tlaku na kolektivní život
 • Klienti s autismem budou mít zajištěno více soukromí
 • Proškolený personál rozpozná lépe potřeby klientů
 • Proškolený personál umí zajistit vhodné restriktivní postupy při incidentu
 • Úpravou prostoru snížíme vnější nepříznivé vlivy (rozbitné věci, nadměrný hluk, nebezpečné bezprostřední okolí domu aj.) na minimum.
 • Minimalizace vyhoření personálu z důvodů rozdělení každodenního stresu z fyzické agrese na více lidí
 • Zneužití psychiatrických léčeben je omezeno na minimum
 • Finanční náročnost projektu 
Velkokapacitní sociální zařízení
 • Poskytnou službu více lidem za méně peněz Jednodušší poskytování služby z pohledu personálu v nepřímé péči
 • Nedokáží reflektovat potřeby klientů
 • Nedokáží naplnit základní potřeby člověka s autismem
 • Větší pravděpodobnost vyhoření nebo používání PL jako respitní služby
 • Na agresivní chování reagují neadekvátním způsobem
 • Těžko navozují individuální režim klienta (spánek, jídlo aj.)
 
       

 

Co plánujeme a jak by to mělo jednou vypadat
Jsme si vědomi toho, že takto malé skupiny nepotřebují nutně každá svůj podpůrný personál v nepřímé péči. Z našeho pohledu se nám jeví jako ideální vytvořit nové zařízení, které by mělo přibližně 40 klientů v 12 domácnostech (jedna domácnost po třech až čtyřech klientech). V jednom stavebním objektu by měly být maximálně 2 domácnosti. Na takto velké zařízení rozdělené do různých regionů je z našeho pohledu třeba jednoho ekonoma, jednoho ředitele a půl úvazek sociálního pracovníka. Stravování by měl s výjimkou oběda zajistit personál v přímé péči, oběd by byl odebírán subdodavatelsky.

Vlastní projekt by měl vždy tři kroky:

1. zajistit peníze na provoz
2. zajistit nemovitost (nájem nebo koupě objektu)
3. zajistit jeden vůz na 2 domácnosti pro přímou péči pro lidi s nízko funkčním autismem

Zařízení by pod APLA Praha, Střední Čechy, o.s. by vznikalo postupně, domácnost po domácnosti.

První vlaštovka - Domov se zvláštním režimem Libčice nad Vltavou aneb Jak jsme začali
První dvě domácnosti jsme založili v Libčicích nad Vltavou. 20.srpna 2009 v 15.18.43 jsme se dozvěděli, že MPSV nám poskytne dotaci na první dvě domácnosti pobytové služby Domova se zvláštním režimem. Již během týdne jsme vytipovali vhodné objekty, ze kterých jsme vybrali třípodlažní dům se zahradou v Libčicích nad Vltavou . V září jsme začali přípravné práce (rekonstrukce, výběrová řízení na personál v přímé péči, přípravné jednání s rodinami klientů, konzultace s kolegy ze stávajících kvalitních pobytových zařízení aj.).

Od 1. října 2009 naleznou v Bydlení v Libčicích nový domov 4 klienti. V průběhu října až listopadu doplníme kapacitu na  6 uživatelů s autismem a problémovým chováním.

Běh obou domácnosti je nastaven tak, aby kopíroval běžný život vrstevníků. Děti budu chodit do škol nebo do stacionářů, dospělé se budeme snažit zapojovat do pracovních terapií. Nákup a přípravu snídaně, svačiny a večeře zajistí asistenti, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a znají jejich stravovací návyky. Oběd bude zajišťován dodavatelsky. Denní a noční režim není pro klienty společný, dle svých potřeb si klienti budou určovat  čas jídla, volnočasových aktivit, spánku aj.. Asistenti budou mít k dispozici osobní vůz, který mohou využívat k dopravě klientů do škol, stacionářů nebo ke každodenním výletům do přírody.

Přízemí objektu plánujeme po rekonstrukci a potřebných stavebních úpravách využít pro účely odlehčovacích služeb. Realizovat zde budeme respitní týdny či víkendy, čímž posílíme kapacitu těchto stávajících služeb APLA a snížíme tak dlouhé čekací lhůty.

Slavnostní otevření proběhne v rámci dne otevřenýách dveří 7/10/2009. Pozvánku naleznete zde.

Těšíme se na Vaši návštevu. 

Kontakty:

Kateřina Balická, DiS.
Koordinátorka služby Domov se zvláštním režimem
vedoucí pobytového sociálního zařízení Bydlení Libčice
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 739 414 418

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.
Předseda APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Psychoterapeut

 
Share on Myspace