Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

APLA Praha otevírá pobytové zařízení pro lidi s autismem a problémovým chováním
Pátek, 11 Září 2009 17:19
pozvanka-denod_web.gif PRAHA/LIBČICE NAD VLTAVOU Občanské sdružení APLA Praha, Střední Čechy, o.s. otevírá novou pobytovou službu, která je určena pro lidi s autismem a problémovým chováním. Tento projekt je v rámci ČR zcela ojedinělý právě svým zaměřením na klientelu s problémovým chováním.

Autismus je porucha sociálních vztahů a osoby s autismem je velmi složité zapojovat do kolektivního způsobu života, jak to  vyžadují od svých uživatelů běžné domovy pro osoby se zdravotním postižením. Dle sdělení terapeuta a předsedy APLA Praha, Hynka Jůna, je většinou problémové chování u této klientely spouštěno právě snahou anebo nutností jejich zařazení do společenského života. Lidé s autismem často nechápou, proč by měli například čekat v jídelně na ostatní, až dojí. Po svém jídle ihned odcházejí. V drtivé většině domovů je však příliš málo personálu na to, aby člověk s autismem mohl po jídle ihned odejít, chybí asistent, který by ho doprovodil. Personál tak musí zapojit klienta s autismem proti jeho vůli do společného života skupiny, nedovolí mu odejít a trvá na jeho setrvání do té doby, dokud nedojí ostatní. Tyto situace, které jsou velmi časté, spouští mnoho agresivního chování, protože personál chce po lidech s autismem, aby se chovali podle obecně přijímaných pravidel, která však lidé s autismem nechápou.
Mezi nejčastější problémové chování patří křik a sebezraňování. „Je nutné si uvědomit, že část lidí s autismem nemluví a křik je pro ně tím, čím pro nás mluvená řeč. Je to podobné jako u malých dětí - neumějí mluvit a proto s námi komunikují křikem", zdůraznil Hynek Jůn.
Možná si vzpomenete na film Rainman s Dustinem Hoffmanem. Jde o příběh dospělého člověka s autismem a jeho bratra, kteří k sobě hledají cestu. Ačkoli nenajdeme dva lidi s autismem s naprosto stejným chováním, některé rysy mají společné. V případě, že situace se vyvíjí podle jejich očekávání a mají možnost věnovat se aktivitám, které pro ně mají smysl, cítí se spokojeně a problémy v chování se objevují minimálně. V tom se neliší od lidí bez postižení.  Dostanou-li se však do situací, které jsou pro ně neznámé a vyžadují větší či menší míru improvizace, mohou se chovat problémově.", doplnila Kateřina Balická, vedoucí právě otevírané služby pobytového zařízení.
Agresivita, sebepoškozování a vše, co výrazně zhoršuje sociální přijetí člověka a jeho fungování ve společnosti, je pak častým důvodem pro vyloučení člověka z celoročních pobytových  zařízení, stacionářů či odlehčovacích služeb. Lidé s autismem často končí v psychiatrických léčebnách, přestože potřebují především službu sociální respektující jejich potřeby a specifika. Utlumeni medikací pak velmi rychle ztrácí své rodinou a školou vybudované dovednosti a často i lidskou důstojnost.
Z tohoto důvodu a z  důvodů vysoké poptávky ze strany rodičů dětí s autismem po kvalitní pobytové službě, jsme se za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí rozhodli otevřít bydlení pro děti a dospělé s autismem a problémovým chováním - službu, která dosud na trhu pobytových sociálních služeb chyběla", uzavřel Jůn. 
Nově vzniklé bydlení je koncipováno jako dvě bytové jednotky neboli domácnosti, přičemž v jednom bytě bydlí  maximálně 3 klienti. Během celých 24 hodin bude obyvatelům bytu k dispozici vysoce kvalifikovaný personál, speciálně vyškolený v oblasti předcházení a zvládaní problémového chování u klientů s autismem. U tří  klientů v jedné domácnosti budou asistovat minimálně 2 asistenti.
Bydlení pro děti a dospělé s autismem je spolufinancováno  Ministerstvem práce a sociálních věcí. Záštitu nad projektem převzal Michael Kocáb, ministr pro lidská práva. Svou přízeň projektu vyjádřil i Marián Hošek, náměstek MPSV pro sociální věci a starosta Libčic nad Vltavou, Pavel Bartoš.

Den otevřených dveří pro širokou veřejnost  proběhne v zařízení  7.10.2009 mezi 14.00 až 18.00.

Poznámky:

(1) Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2003 na základě dlouhodobé spolupráce odborníků (psychologů, psychiatrů, terapeutů a pedagogů) s rodinami dětí s poruchou autistického spektra. Hlavním důvodem založení byla naléhavá potřeba začít řešit problematiku lidí s autismem komplexně, podat pomocnou ruku nejen dětem a dospělým lidem s poruchou autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby - rodinám, institucím a odborné veřejnosti. APLA je poskytovatelem služeb psychologických, psychiatrických, sociálních a vzdělávacích.

 (2)Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že člověk dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování. Děti a později dospělí s autismem se vyznačují nestandardním chováním, odlišným způsobem reagují na podněty z okolí a jejich způsob myšlení lze považovat za výrazně atypický.   Mnoho lidí s PAS vykazuje určitou míru stereotypního, rigidního a nutkavého chování včetně zvláštních zájmů. Frekvence symptomů a tíže poruchy se u každého člověka liší. Některé dovednosti mohou zcela chybět, jiné jsou jen výrazně opožděné. V rámci poruch autistického spektra se tak setkáváme s dětmi s různou jazykovou vybaveností s dětmi nemluvícími či s různým stupněm vývojových poruch řeči, patří sem děti s dobrou slovní zásobou i děti výrazně jazykově nadané, s různými intelektovými schopnostmi (děti s mentální retardací, děti s podprůměrnými či ostrůvkovitými schopnostmi, děti průměrné, s nerovnoměrným vývojem i děti nadprůměrně nadané až geniální) i různým stupněm zájmu o sociální kontakt (mazlivé, pasivní, netečné, fixované na blízké osoby, aktivní, ale neschopné dodržovat pravidla sociálního chování nebo v sociálním kontaktu nejisté a vyžadující striktní dodržování určitých pravidel).

Přílohy:

1.        pozvánka na den otevřených dveří

2.        Více o projektu zde

 
Share on Myspace