Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

3/2007 - Mýty a pravda o autismu (recenze knihy K. Thorové: Poruchy autistického spektra)
Pondělí, 16 Duben 2007 01:00
autor recenze: Lucie Skalíková, Psychologie dnes, 3/2007

thorova_pas.jpg

V posledních letech jsme si zvykli, že nakladatelství Portál zařazuje do svého edičního plánu i odbornou literaturu věnující se problematice dětského autismu a poruchám autistického spektra vůbec.

V roce 2004 poprvé vyšla kniha českých autorů (Hrdlička, Komárek), nicméně teprve nyní se nám dostává do rukou kniha, která komplexně mapuje jedno z nejtěžších vývojových onemocnění. Výborná monografie české psycholožky je založena na dlouholetých zkušenostech a každodenní práci s autistickými dětmi a rodinami lidí s autismem. Tato poctivost v práci se odráží v kvalitě textu a výsledkem je kniha, která si bezesporu zaslouží širší pozornost. Nakladatelství Portál v souladu s kvalitou obsahu publikace věnovalo velkou péči i grafické stránce, nešetřilo obrazovou dokumentací z bohatého archívu autorky.

Ačkoliv se jedná o vysoce profesní knihu, hned první stránky vás strhnou jako dobře napsaný román. Není to kniha, kterou čtete, protože si chcete rozšířit své odborné znalosti, ale protože vás zajímá a jste zvědaví, jak se „příběh" bude vyvíjet dál.

Už v úvodu autorka místo mentorského výčtu symptomů představí velmi názorně a srozumitelně pestrost poruch autistického spektra (dále jen PAS) na velkém množství příběhů konkrétních dětí a jejich rodičů. V prvních kapitolách nechybí historický přehled a vývoj pohledu na podstatu PAS (při velmi kritickém zhodnocení přístupu psychoanalyticky orientovaných odborníků vám až mrazí v zádech), stejně jako vývoj diagnostických kritérií a pojmů.

Třetí z celkem třinácti kapitol podrobně rozebírá triádu problémových oblastí charakteristických pro PAS (sociální interakce a chování, komunikaci a představivost, zájmy a hra), ale i nespecifické projevy. V souladu s L. Wingovou (1979) autorka zdůrazňuje nutnost věnovat pozornost typu sociální interakce u lidí s PAS (typ osamělý, pasivní, aktivní - zvláštní, formální) a na základě vlastních zkušeností přidává ještě pátou kategorii: typ smíšený - zvláštní.

Čtvrtá kapitola mapuje jednotlivé poruchy autistického spektra, pátá se věnuje demografickým charakteristikám. V šesté kapitole se autorka věnuje vývoji poruch v jednotlivých věkových obdobích, a to především z hlediska diagnostiky. Nabízí nám možnost nahlédnout do své práce, v textu nalezneme i ukázky komplexního psychologického vyšetření. Velmi cenný je přehled nápadností, které jako první mohou poukazovat na problém dítěte, stejně tak i obraz PAS u dospělého člověka.

Sedmá a osmá kapitola se věnují diagnostice, autorka podává přehled o používaných screeningových a diagnostických nástrojích, velkou pozornost věnuje diferenciální diagnostice. Devátá kapitola nás seznamuje s PAS z pohledu neurobiologie, neuropsychologie a kognitivní psychologie.

Desátá kapitola nás seznamuje s psychologickými teoriemi, které následně ovlivňují přístup k lidem s PAS, předkládá různé testy, kterými se ověřují východiska dané teorie. Ačkoliv mnohé testy jsou přínosné pro poznání specifik myšlení a zvláštností chování lidí s PAS, autorka se nebojí i kritického zhodnocení platnosti výzkumů.

Jedenáctá kapitola pak mapuje situaci péče o děti s PAS v ČR. Poukazuje na nedostatečnou ranou péči, věnuje se otázkám odkladu školní docházky, integrace, speciálních zařízení. Pro rodiny i odborníky je přínosná informace o legislativě a možnosti podpory rodin, a to podpory nejenom sociální. Za velmi důležitou považuji předposlední kapitolu, která racionálně a bez předsudků mapuje různé přístupy ke vzdělávání a terapii.

Závěrečná kapitola pak patří rodinám, ve kterých lidé s PAS žijí, a které se musejí vyrovnávat z mnohými obtížemi.

Text knihy je prokládán výsledky autorčina výzkumu, který uskutečnila v letech 1996-2003 na klinickém vzorku 137 dětí s poruchou autistického spektra. Z tohoto výzkumu vzešla i screeningová metoda určena na depistáž dětí trpících poruchou autistického spektra DACH - Dětské autistické chování (Thorová, 2003).

Autorka opakovaně věnuje pozornost bourání obecných mýtů (pouze odtažité, osamělé dítě odmítající fyzický kontakt a vyhýbající se očnímu kontaktu je autistické), ukazuje nám, jak se dítě s PAS vyvíjí a může s věkem např. měnit typ sociální interakce. Nevyhýbá se ani nepříjemným tématům, např. otázce kriminality u lidí s Aspergerovým syndromem, sebevraždám, depresím a problémům se sexuálním chováním.

Kromě bohatého archívu, který mapuje především výtvarnou a literární tvorbu, problematiku autismu ilustruje autorčina fotodokumentace, přehledy a schémata doplněné konkrétními příklady, které přibližují problémy ve vnímání, myšlení a komunikaci, ukázky testů směřující k identifikaci specifik PAS (např. test schopnosti identifikovat dvě základní emoce z obrázků), a navíc celý text oživují citace z knih, kuriozity ze zápisů učitelů v žákovských knížkách, internetu atp.

Věřím, že kniha je velmi dobrou učebnicí pro odborníky i pomocníkem pro postižené rodiny a v důsledku přinese lepší vyhlídky na budoucnost lidem trpícím poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

 
Share on Myspace