Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2010/2011 Projekt včasné intervence pro rodiny dětí s autismem

kure_logo.jpgAPLA Praha opět  získala pro rok 2010 - 2011 ze sbírkového projektu Pomozte dětem! NROS podporu pro Program rané intervence pro rodiny dětí s autismem v celkové výši 333.676 Kč..
Cílem projektu je snížit negativní vliv dětského vývojového postižení – PAS - na vývoj dítěte. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je realizace komplexního systému odborné péče o dítě a jeho rodinu prostřednictvím služby rané péče – kombinace poradenských a terénních služeb.

Služba obsahuje výchovné a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny.

Dílčí cíle projektu:

• Zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, v kterých vykazuje propady oproti zdravým vrstevníkům

• Zlepšení rozvoje komunikace a sociálních dovedností dítěte s autismem

• Posílení kompetence rodiny k řešení obtížných situací souvisejících s výchovou dítěte s PAS a snížení její závislosti na sociálních systémech

• Vytvoření podmínek sociální integrace pro dítě, rodinu i společnost

Aktivity projektu zahrnují následující činnosti:

1. Konzultace v přirozeném prostředí dítěte – poradce rané péče (profesí speciální pedagog nebo psycholog) dojíždí do rodiny (přibližná doba jedné konzultace je 2 - 4 hodiny).

Náplní úvodní konzultace je seznámení se s dítětem, získání jeho důvěry a důvěry rodičů. Poradce rané péče rodičům vysvětlí speciální potřeby dítěte související s PAS, poskytne jim základní informace o PAS, doporučí literaturu a pomůcky pro práci s dítětem. Další konzultace probíhají pravidelně v intervalu cca 1x14 dní až 1x 1 měsíc dle individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny.

Během konzultací poradce učí rodiče, jak s dítětem pracovat na rozvoji jeho schopností a dovedností, doporučí, které oblasti vývoje dítěte rozvíjet a jakým způsobem. Pomůže rodičům zavádět specifické výchovné a vzdělávací metody, které jsou založeny na principech strukturalizace, časové přehlednosti, motivaci a vizualizaci. Poradí, jak upravit prostředí a režim domácnosti. Během konzultace poradce zodpoví otázky rodičů týkající se problémů v chování, nácviků sebeobsluhy, sociálních dovedností, možností motivace dítěte aj.

Z každé konzultace pořídí poradce zápis, kde rodičům zopakuje probíraná témata a odpovědi na dotazy kladené během konzultace. Sepíše činnosti a postupy, které vedou k naplnění plánu podpory rodiny (viz. bod 2), a které mohou rodiče využít při práci na rozvoji vývoje dítěte, poradí vhodné edukační pomůcky, případně připraví rodičům pracovní listy s úkoly připravenými na míru dítěti apod.

2. Komplexní speciálně pedagogické vyšetření během kterého poradce rané péče posoudí a zhodnotí schopnosti a dovednosti dítěte - na jeho základě zpracuje edukační plán (nebo-li Plán podpory rodiny).

Zhodnocení vývojové úrovně provádí poradce rané péče pomocí Edukačně hodnotícího profilu, standardizovaných testů nebo vývojových škál určených pro předškolní děti. Edukační plán zahrnuje návrh konkrétních činností stimulujících vývoj dítěte pro určité časové období - obvykle na 0,5 roku. Z tohoto plánu pak poradce bude vycházet při vedení konzultací v rodině i v předškolním zařízení, pokud jej dítě navštěvuje.

3. Konzultace v předškolním zařízení, zajištění docházky dítěte do mateřského centra. Poradce rané péče pomůže rodičům s vyhledáním vhodného předškolního zařízení, bude rodičům nápomocen při vyjednání podmínek integrace. Školku, která nemá zkušenosti se zaváděním speciálního programu pro děti s autismem, podpoří při zavádění tohoto programu konzultacemi, uspořádáním semináře.

Inovativním prvkem této aktivity je zařazení dítěte s PAS do mateřských center při Domech dětí a mládeže, která navštěvují děti bez handicapu. Vzhledem k tomu, že řada dětí nemůže navštěvovat školku z důvodu plné kapacity či neochoty běžných MŠ přijímat děti s autismem, je tato možnost alternativou k pravidelné docházce do školky a kontaktu s vrstevníky.

Dítě do centra dochází 1x týdně na dopolední program a v centru za přítomnosti poradce v reálných situacích učí navazovat sociální vztahy s jinými dětmi, trénovat dovednosti typu: jak se rozdělit o hračku, jak vyzvat kamaráda ke společné hře, poskytnout útěchu…Během týdne se v centru vystřídá 5 dětí. Zatímco s dítětem pracuje poradce rané péče, matka se může věnovat vlastnímu programu nebo se může práce s dítětem účastnit a tím se učit, jak s dítětem pracovat, jaké úkoly volit, jaké hračky a pomůcky použít.

4. Konzultace se sociálním pracovníkem, který poskytne rodičům sociálně právní poradenství. Sociální pracovník prostřednictvím informací a rad rodičům poskytne potřebnou podporu při uplatňování práv a nároků při jednání na úřadech, např. při vyřizování dávek státní sociální podpory.

5. Kazuistické semináře pro rodiče dětí v rané péči Jednou za měsíc mají rodiče možnost společně se sejít v prostorách APLA a diskutovat o problémech a situacích, které nastávají při výchově dětí s PAS. Těchto setkání se kromě rodičů zúčastňují poradci rané péče, kteří diskusi částečně řídí, a popřípadě další pozvaní odborníci. V rámci setkání si rodiče mohou volit témata, která je zajímají.

(Zápisy ze setkání: http://www.praha.apla.cz/rana-pece-zapisy-ze-setkavani-rodicu/index.php )

6. Půjčování hraček a pomůcek - v rámci projektu si rodiče mohou vypůjčit sadu hraček, didaktických pomůcek a PC her, které jsou kompletovány do výukových tašek každému dítěti tzv. "na míru". Po zvládnutí jednotlivých úkolů, k jejichž plnění jsou pomůcky určeny, je poradce vymění za náročnější sadu. Pomůcky poradce kompletuje na základě schopností, dovedností a potřeb konkrétního dítěte vyplývajících z jeho edukačního plánu. (půjčovna – galerie: http://www.praha.apla.cz/galerie/16738.html ) 7. Individuální práce s dítětem - během individuální práce s dítětem poradce rané péče bude rozvíjet motorické, kognitivní, senzorické ale i sociální dovednosti dětí. Velký důraz bude kladen na rozvoj komunikačních dovedností. V případě, že dítě nemluví, bude pedagog s dítětem nacvičovat alternativní způsoby komunikace. Rodiče se práce s dítětem zúčastní a tím se učí, jak s dítětem pracovat, jaké úkoly volit, jak je provádět, jaké hračky a pomůcky využít.

 

Celková částka, kterou APLA Praha získala z Pomozte dětem! pro rok 2010/2011, činí  333.676 Kč.

Děkujeme. 

 
Share on Myspace