Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2010/2011 Odlehčovací služba pro rodinu chlapce s Aspergerovým syndromem.

kure_logo.jpg

Cílem projektu je zlepšení životních podmínek Davida a jeho rodiny prostřednictvím zajištění pravidelné docházky do základní školy, kontaktem s vrstevníky a zařazením do terapeutického a a speciálně pedagogického programu APLA Praha .

David je 13 letý chlapec z Ústeckého kraje s diagnózou nízkofunkční Aspergerův syndrom (AS). Z důvodu diagnózy potřebuje David neustálý dohled, není schopen pro svou velmi špatnou adaptabilitu dodržovat a respektovat pravidla nastavená pro děti bez handicapu, má svůj svět a narušování jeho představ a očekávání může představovat velký problém v podobě rozčilování, nadávání až agrese. Má sklon k sebepodhodnocování a emoční labilitě, je impulzivní, má nutkavé chování a obtížně usměrnitelné, nepřerušitelné a neodklonitelné zájmy.

Z těchto důvodů byl David na prvním stupni vzděláván převážně v domácím prostředí za pomoci rodičů a asistenta pedagoga, do školy dojížděl jen občas na konzultace k třídní učitelce. Byl klasifikován jedničkami, občas dvojkou. S přechodem na druhý stupeň nastaly větší problémy, rodiče se snažili syna umístit do některé ze speciálních škol v okolí, ale všechny je z důvodů problémového chování odmítly. Kmenová škola po jednom z incidentů odmítla Davida dále vzdělávat a doporučila matce, aby si z důvodu narušování výuky nechala syna doma. Škola jej přestala pouštět do třídy, dobu vyučování trávil s asistentkou v družině. David z toho byl ve špatném psychickém stavu. Chyběla struktura dne a pevný režim.

Na běžné škole není možné zajistit pro chlapce vhodné podmínky a tolerovat nevhodné chování, které se s touto diagnózou velmi často pojí. Ačkoliv David dělá velké pokroky, naučil se zvládat mnoho pro něj problémových situací, zdaleka se nemůže vyrovnat svým vrstevníkům. O kontakt s jinými dětmi má ale zájem, celé dětství tráví bez dětského kolektivu, proto se cítí velmi osamělý. Ač se rodina snaží Davidovi maximálně věnovat, socializaci s vrstevníky mu nahradit nedokáže a tato osamělost u něj vede k frustraci a následně k psychickým depresím. Dosud prakticky neměl šanci si najít kamaráda, třeba s podobnými problémy, jaké má sám.

Vzhledem k tomu, že v celém Ústeckém kraji se nenašla škola, která by Davida s jeho specifickou diagnózou přijala, rozhodla se rodina po dohodě s poradenským střediskem APLA Praha přistoupit k následujícímu kroku: APLA po dobu jednoho až dvou let poskytne Davidovi prostřednictvím odlehčovací služby ubytování v respitním bytě, zajistí osobního asistenta a docházku do pražské školy, která má zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS a problémovým chováním.

Do 8.třídy nastoupil David v září 2010 a předpokládáme, že zde dokončí povinnou školní docházku. Škola ve spolupráci s APLA Praha a SPC Vertikála zajistila prostředky na asistenta pedagoga od hl.m.Prahy, MPSV a Ústecký kraj podpořili financování odlehčovacích služeb.

Během Davidova pobytu v respitním bytě bude David zařazen do terapeutického programu APLA Praha. . Jednou týdně se bude účastnit individuálních terapií pod vedením behaviorální terapeutky PhDr. Lucie Bělohlávkové. Během terapeutických sezení bude s Davidem intenzivně pracováno na nácviku sociálních dovedností, které Davidovi lépe pomohou zapojit se do kolektivu svých vrstevníků a zvýší tak i jeho schopnost vzdělávání. Výstupem z terapeutických sezení budou záznamy zahrnující doporučení a postupy pro asistenty odlehčovací služby. Terapeut vypracuje ve spolupráci s klíčovým pracovníkem Davida (Kateřina Balická, DiS.) individuální plán podpory, který bude zahrnovat oblasti dětského vývoje, na kterých bude s Davidem intenzivně pracováno s cílem snížit míru problémového chování, zlepšit jeho adaptaci ve škole, apod. Součástí individuální plánu podpory bude nastavení motivačního systému. Pro potřeby školní výuky zpracuje speciální pedagog APLA – PaedDr. Věra Čadilová individuální vzdělávací plán, škole poskytne potřebnou míru podpory formou supervizí a vzdělávacích seminářů.

Na naplňování cílů individuálního plánu pracuje tým pracovníků, do kterého se řadí klíčový pracovník - veoducí střediska pobytových služeb (Kateřina Balická, DiS.), behaviorální terapeuti (PhDr. Lucie Bělohlávková, PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.), speciální pedagog (PaedDr. Věra Čadilová), osobní asistenti APLA a asistenti pedagoga a v případě potřeby také psycholog APLA Praha (PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.). Během odlehčovací služby vedou pracovníci služby provozní deník, do kterého zaznamenávají průběh služby, evidují, jaké se objevily problémy, či naopak co se podařilo a podle těchto zápisů se aktualizuje individuální plán podpory, stanovují nové cíle a způsoby péče.

V rámci individuálního projektu jsme od Pomozte dětem! získali finanční příspěvek, který částečně pokryje finanční spoluúčast rodiny na poskytované odlehčovací službě. Díky finančnímu příspěvku 34.997,- ze sbírkového projektu Pomozte dětem! nebude muset rodina hradit povinnou spoluúčast uživatelů služeb v plné výši. Tento příspěvek rodině významně pomůže v pokrytí části nákladů, které s pobytem Davida v Praze vzniknou.

 
Share on Myspace