Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2009 - 2011 S pomocí to dokážu – poskytování komplexních služeb pro vstup na trh práce
oplzz.jpg Projekt řeší problematiku osob s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem. Soustřeďuje se na vytvoření takových podmínek, které by těmto lidem umožnily vstup na trh práce a připravily je na samostatný život. Tyto podmínky budou vytvořeny prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání.

Podporované zaměstnávání je určeno pro ty, kteří mají zájem o uplatnění na otevřeném trhu práce. Samotnému vstupu na trh práce předcházejí přípravné aktivity - vzdělávání, získání orientace na trhu práce, nácvik praktických dovedností a aktivní hledání vhodného pracovního místa. Po vstupu do zaměstnání je poskytována podpora směřující k vytváření odpovídajících pracovních návyků a zapracování na daném místě. Důležitou aktivitou zaměřenou na rozvoj samostatnosti jednotlivců představuje tréninkové bydlení.

Hlavním cílem projektu je postupné odstraňování bariér, které brání osobám s diagnostikovanou poruchou autistického spektra v přístupu ke vzdělávání a zaměstnání.

Specifické cíle jsou následující: 
 • rozvoj služeb, které umožní cílové skupině postupné začlenění do společnosti a na trh práce 
 • realizace preventivních aktivit, které minimalizují sociální vyloučení
 • rozvoj sociálních a pracovních dovedností
 • podpora při hledání odpovídajícího zaměstnání
 • postup do zaměstnaneckého pracovního poměru a setrvání v něm
 • podpora samostatnosti a příprava na samostatný život

Cílovou skupinu tvoří osoby s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem ve věku od 15 let, které mají zájem uplatnit se na trhu práce. Cílová skupina je ze Středočeského kraje. Jedná se osoby, které:

 1. studují střední školu a je potřeba začít s jejich přípravou na vstup na trh práce
 2. dokončili vzdělání a poprvé vstupují na otevřený trh práce
 3. již pracovali, ale v současné době jsou nezaměstnaní

Celkem se do projektu zapojí 75 osob s poruchou autistického spektra ze Středočeského kraje (je možný 20% přesah cílové skupiny do jiných krajů s výjimkou hl.m.Prahy, tzn. 15 míst z celkového počtu 75 je možné obsadit osobami z jiných krajů s výjimkou hl.m.Prahy).

Během projektu bude s cílovou skupinou dlouhodobě a systematicky pracováno. Budou podchyceny již osoby ve věku 15 let, u kterých prostřednictvím nácviků sociálních dovedností a individuální terapie budou rozvíjeny potřebné dovednosti a základní pracovní návyky. Tyto osoby budou motivovány k tomu, aby si vytvořily představu o zaměstnání, které by chtěly v budoucnu vykonávat.

Pro osoby od 18 let bude vedle nácviků sociálních dovedností a individuálních terapií zajištěna příprava na vstup na trh práce či zapojení na tréninkovém pracovišti. Po získání odpovídajících dovedností budou společně s pracovním konzultantem hledat odpovídající pracovní místo na trhu práce. Po uzavření pracovního poměru jim bude poskytována asistence přímo na pracovišti. Pro rozvoj samostatnosti bude vybraným klientům nabídnuta služba tréninkového bydlení.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Projekt je zaměřen na rozvoj podporovaného zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem ve věku od 15 let. Tito lidé často nezvládají každodenní pracovní povinnosti. Není to však z důvodu nižších rozumových schopností. Jejich hlavní handicap tkví v nezvládání běžných sociálních situacích. Lidé s Aspergerovým syndromem nejsou mentálně postižení. Jejich IQ se pohybuje v pásmech normality až nadprůměru. Mohou absolvovat středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. V pracovním životě zvládnou i náročnější práce. Problém, na který opakovaně narážejí, tkví v oblasti sociálního a emočního intelektu a sociální komunikaci. Mají sklon k jednání neodpovídajícímu situaci. Nedokáží často přiměřeně reagovat v sociální situaci, obtížně chápou kontext a vztahy mezi lidmi, bez nadstandardní pomoci se čato nedokáží přizpůsobit  pracovnímu prostředí, ačkoliv by konkrétní obsah práce dokázali dobře zvládnout. Jinými slovy řečeno tzv. odborné pracovní schopnosti mohou mít i excelentní, ale zcela selhávají v oblasti tzv. soft skills. Tyto důvody představují omezení pro vstup na otevřený trh práce. Bez počáteční podpory je pro ně vstup na otevřený trh práce komplikovaný. Potřebují vytvořit specifické podmínky.
Jedním z předpokladů je pomoc pracovního konzultanta a asistenta. Ti jim pomohou již při volbě vhodného zaměstnání, neboť nemohou pracovat ve všech oborech. Mezi vhodné pracovní obory patří ty, které vyžadují minimální sociální interakce.
Pracovní asistent pomáhá při zapracování na zvoleném místě. Klientovi pomáhá řešit sociální interakce a získat základní pracovní návyky.

V rámci projektu vzniknou 4 nové produkty:

 • Metodika pro nácvik sociálních dovedností

Jedná se o interní metodiku, která bude používána pro práci s cílovou skupinou nejen po dobu realizace projektu ale i po jeho dokončení. V rámci projektu bude metodika využita jednak v aktivitě Nácvik sociálních dovedností a individuální terapie, ale také v průběhu aktivity Intenzivní nácvik sociálních a pracovních dovedností. Metodika bude vycházet z principů práce kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a aplikované-behaviorální analýzy (ABA).
Cílem těchto nácviků je osvojení si dovedností umožňující přirozeným způsobem vyjadřovat svoje potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát přitom ohled na potřeby druhých lidí. Tyto zkušenosti vedou k posílení od druhých lidí a zpětně k nárůstu sebedůvěry a to jak v osobní, tak i pracovní oblasti.

 • Informační balíček pro zaměstnavatele

Informační balíček pro zaměstnavatele bude využíván pro informování zaměstnavatelů, kteří chtějí zaměstnat osobu z cílové skupiny projektu, a potenciálních zaměstnavatelů. Bude obsahovat veškeré potřebné informace. Balíček umožní intenzivní rozvoj spolupráce se zaměstnavateli.

 • Tréninkové zaměstnání

Jedná se o novou službu klientům, kteří ještě nejsou připraveni na vstup na otevřený trh práce. Cílem služby je poskytnout klientům bezpečné prostředí v chráněných podmínkách a rozvíjet jejich pracovní dovednosti, především tedy ty, které pak budou uplatnitelné na otevřeném trhu práce. Součástí produktu Tréninkové zaměstnání bude rozvíjení základních komunikačních a sociálních dovedností.

 • Dva praktické kurzy

Pro potřeby přípravy klientů na vstup na trh práce budou připraveny dva nové praktické kurzy - kurz hospodaření s penězi a kurz cestování. K oběma kurzům budou vypracovány metodiky.

Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců.

Projekt je v souladu s cíli OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Svými aktivitami přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Zároveň zvyšuje kvalitu sociálních služeb.

Projekt bude blíže představen na valné hromadě sdružení 20/5/09.

Zájemci o účast v projektu mohou kontaktovat Mgr. Evu Gnanovou na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/21,00193

LETÁK K PROJEKTU KE STAŽENÍ ZDE

bez_nzvu.jpg

 
Share on Myspace