Přihlásit se
Registrace - Login

Realizované projekty z minulých let si můžete prohlédnout v našem archívu.

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2009 - 2010 Program rané intervence pro rodiny dětí s autismem

kure_logo.jpgAPLA Praha získala pro rok 2010 ze sbírkového projektu Pomozte dětem! NROS podporu pro Program rané intervence pro rodiny dětí s autismem.

Cílem projektu je snížit negativní vliv dětského vývojového postižení - poruchy autistického spektra (dále jen PAS) na vývoj dítěte a na jeho rodinu.

Mezi dílčí cíle projektu patří zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, v kterých dítě vykazuje propady oproti zdravým vrstevníkům, rozvoj komunikace, posílení kompetencí rodiny k řešení obtížných situací souvisejících s výchovou dítěte s PAS a snížení závislosti rodiny na sociálních systémech.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte a zahrnují následující činnosti:

1. Konzultace v přirozeném prostředí dítěte - poradce rané péče (profesí speciální pedagog nebo psycholog) dojíždí do rodiny (přibližná doba jedné konzultace je 2 hodiny). Náplní úvodní konzultace je seznámení se s dítětem, získání jeho důvěry a důvěry rodičů. Poradce rané péče rodičům vysvětlí speciální potřeby dítěte související s PAS, poskytne jim základní informace o PAS, doporučí literaturu a pomůcky pro práci s dítětem. Další konzultace probíhají pravidelně v intervalu cca 1x14 dní až 1x 1 měsíc dle individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny.  Během konzultací poradce rané péče naučí rodiče, jak s dítětem pracovat na rozvoji jeho schopností a dovedností, doporučí, které oblasti vývoje dítěte rozvíjet a jakým způsobem. Pomůže rodičům zavádět specifické výchovné a vzdělávací metody, které jsou založeny na principech strukturalizace, časové přehlednosti, motivaci a vizualizaci. Poradí, jak upravit prostředí a režim domácnosti.  Během konzultace poradce zodpoví otázky rodičů týkající se například problémů v chování, nácviků sebeobsluhy, sociálních dovedností, možností motivace dítěte aj. Z každé konzultace pořídí poradce zápis, kde rodičům zopakuje probíraná témata a odpovědi na dotazy kladené během konzultace. Sepíše činnosti a postupy, které vedou k naplnění plánu podpory rodiny (viz. bod 2), a které mohou rodiče využít při práci na rozvoji vývoje dítěte, poradí vhodné edukační pomůcky, případně připraví rodičům pracovní listy s úkoly připravenými na míru dítěti  apod.

2. Komplexní speciálně pedagogické vyšetření, během kterého poradce rané péče posoudí a zhodnotí schopnosti  a dovednosti dítěte - na jeho základě zpracuje edukační plán (nebo-li plán podpory rodiny). Zhodnocení vývojové úrovně provádí poradce rané péče pomocí Edukačně hodnotícího profilu, standardizovaných testů nebo vývojových škál určených pro předškolní děti.  Edukační plán  zahrnuje návrh konkrétních činností stimulujících vývoj dítěte pro určité časové období - obvykle na 0,5 roku. Z tohoto plánu pak poradce bude vycházet při vedení konzultací v rodině i v předškolním zařízení.

3. Konzultace v předškolním zařízení s pedagogickým personálem daného zařízení. Poradce rané péče pomůže rodičům s vyhledáním vhodného předškolního zařízení, bude rodičům nápomocen při vyjednání podmínek integrace, pedagogickému personálu bude nápomocen při sestavení individuálního vzdělávacího plánu.

Školku, která nemá zkušenosti se zaváděním speciálního programu pro děti s autismem,podpoří při  zavádění tohoto speciálního programu konzultacemi, uspořádáním semináře pro personál. Úspěšnou integraci dítěte poradce podpoří konzultacemi a supervizemi.

4. Konzultace se sociálním pedagogem, který poskytne rodičům sociálně právní poradenství. Sociální pedagog prostřednictvím informací a rad rodičům poskytne potřebnou podporu při uplatňování práv a nároků při jednání na úřadech, např. při vyřizování dávek státní sociální podpory.

5. Setkávání rodičů v prostorách pracoviště APLA s poradci rané péče - setkávání je založeno na poznatku, že osobní zkušenost je ten nejlepší prostředek k porozumění. Jednou za měsíc proběhne setkání rodičů dětí s PAS v prostorách APLA. Během těchto schůzek si rodiče dětí s PAS vzájemně předávají své zkušenosti a postupy, které se jim osvědčily při výchově dětí s PAS, mohou diskutovat o problémech a situacích, s kterými se v péči o své děti setkaly.

6. Půjčování hraček a pomůcek - v rámci projektu si rodiče mohou vypůjčit sadu hraček, didaktických pomůcek a PC her, které jsou kompletovány do výukových tašek každému dítěti tzv. "na míru". Po zvládnutí jednotlivých úkolů, k jejichž plnění jsou pomůcky určeny, je poradce vymění za náročnější sadu. Pomůcky poradce kompletuje na základě schopností, dovedností a potřeb konkrétního dítěte vyplývajících z jeho edukačního plánu.

7. Individuální práce s dítětem  - během individuální práce s dítětem poradce rané péče bude rozvíjet  motorické, kognitivní, senzorické ale i sociální dovednosti dětí. Velký důraz bude kladen na rozvoj komunikačních dovedností. V případě, že dítě nemluví, bude pedagog s dítětem nacvičovat alternativní způsoby komunikace. Rodiče se práce s dítětem zúčastní a tím se učí, jak s dítětem pracovat, jaké úkoly volit, jak je provádět, jaké hračky a pomůcky při tom může využít.

Pracovní skupinu projektu tvoří tým poradců rané péče, sociální pedagog a koordinátor projektu, který bude současně jedním z poradců rané péče. Tým se bude scházet jedenkrát za měsíc na poradách, během kterých bude vyhodnocovat průběh projektu.

Program je realizován pod hlavičkou sociální služby rané péče a služby odborného poradenství ve smyslu zákona 108/2006 Sb.

 

 

 

 
Share on Myspace