Přihlásit se
Registrace - Login

DMS banner 21.03.2017

Porozumet autismu 2017 mhmp

2008 Nevědomost ubližuje aneb Vzdělávání pedagogických pracovníků a spolužáků dětí s P
praha.jpgZávěrečná zpráva

Pracovníci poradenského střediska APLA Praha, Střední Čechy, o.s. se věnují především diagnostice poruch autistického spektra (dále jen PAS), behaviorální terapii, pedagogickému a sociálnímu poradenství  a rané péči pro děti s PAS. Děti s PAS často nejsou schopny v důsledku svého handicapu přenést naučené dovednosti z domova do jiného prostředí.

Některé děti mají potíže pro své adaptační problémy, agresivní nebo autoagresivní chování a sociální naivitu, se začlenit do kolektivu a stávají se tak rychle středem  pozornosti a terčem násilí či provokativního chování ze strany spolužáků. Šikanování, posměch i pasivní vyčleňování dítěte z kolektivu vede u dětí s PAS velmi často k sebepodhodnocování a depresím.  Také pedagogové mají často velké problémy v komunikaci s dětmi s PAS. Všechny tyto skutečnosti byly důvodem, pro který jsme se rozhodli realizovat projekt „Nevědomost ubližuje"  aneb Vzdělávání pedagogů a odborných pracovníků pracujících s dětmi s poruchou autistického spektra. Cílovou skupinou projektu byli pedagogičtí pracovníci a  spolužáci dětí s PAS. 

Popis realizace:

 • V rámci projektu proběhlo 7 celodenních  a jedna dvoudenní přednáška  pro 136 pedagogických pracovníků v přednáškové místnosti v Praze (celkem 9 osmihodinových přednášek)
 • V rámci projektu navštívili naši pracovníci 18 školských zařízení (některá i opakovaně), do kterých děti s PAS dochází nebo se na příchod dítěte s PAS připravují. V rámci těchto návštěv bylo proškoleno celkem 182 pedagogů. 
 • Uskutečnilo se 13 dvouhodinových přednášek ve školách pro učitele a spolužáky dětí s PAS na téma prevence socio - patologických jevů.

Kurzy a konzultace byly určeny pro pedagogické pracovníky (učitele, asistenty pedagoga, pracovníky školských pedagogických zařízení, vychovatele, školní psychology...). Besed na téma prevence socio - patologických jevů se účastnili i spolužáci dětí s PAS.

Přednášející:

PhDr. Lucie Bělohlávková - speciální pedagog, terapeut 

PaedDr. Věra Čadilová - speciální pedagog

Mgr. Lucie Jirků - sociální pedagog,

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. - terapeut, specialista na zvládání problémového chování dětí

Mgr. Ivana Mátlová - speciální pedagog

Mgr. Romana Straussová - speciální pedagog

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. - psycholog

Mgr. Alena Valáková - speciální pedagog

 

A) Semináře ve školící místnosti APLA proběhly v následujících termínech:

13.10.2008

16.11.2008

 

Zvládání agrese a předcházení problémovému chování dětí s poruchou autistického spektra.

Přednášející PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., KBT terapeut

13.10. - 22 účastníků

16.11. - 18 účastníků

Cílem semináře:

Cílem semináře bylo seznámit pedagogický personál s aspekty problémového chování žáků a jak  správně terapeuticky řešit incidenty vzniklého problémového chování a jak jim předcházet.

Co bylo obsahem semináře

 • aplikovaná behaviorální analýza - EDM - pěti krokový terapeutický postup pro zvládání problémového chování,
 • KBT u klientů s Aspergerovým syndromem, rodičů i personálu.
 • rozbor aktuálních problémů vašich žáků a návrh možných řešení.

14.10.2008

19.11.2008

Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

 

Přednášející PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., psycholog

14.10. 23 účastníků

19.11. 14 účastníků

Co je cílem semináře:

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se základními informacemi o projevech poruch autistického spektra, s kterými se může ve své praxi setkat každý z pedagogů, zaměstnanců pedagogicko - psychologických poraden, výchovných poradců a dalších pracovníků ve školství.  

Co bylo obsahem semináře:

 • diagnostika a symptomatika, kresebný projev
 • komunikace s dětmi s poruchou autistického spektra, možnosti terapie
 • vhodné výchovné a vzdělávací postupy
 • výhody a úskalí integrace - prevence sociálně patologických jevů (začlenění dítěte do kolektivu, příprava kolektivu na příchod dítěte s poruchou autistického spektra a určení pravidel chování)
 • videoukázky projevů typických pro poruchy  autistického spektra, příklady z praxe

 

7.11.2008 a nebo 28.11.2008 (jeden seminář ve dvou termínech)

Způsoby práce s dětmi s PAS z hlediska asistenta pedagoga v mateřské škole

Přednáší poradci rané péče, spec.pedagogové: Mgr. Alena Valáková, Mgr. Ivana Mátlová, Mgr. Romana Straussová

7.11.   14 účastníků

28.11. 13 účastníků

Co je cílem semináře:

Cílem semináře je předat asistentům pedagoga (případně pedagogům, kteří se chystají na vstup dítěte s PAS do kolektivu třídy v mateřské škole) základní souhrn informací, které pro svou práci potřebují a mohou je ihned prakticky využít.

Co je obsahem semináře:

 • základní informace o jednotlivých typech poruch autistického spektra a o možnostech práce s těmito dětmi  - zejména o strukturovaném učení, sestavování denního režimu pro dítě  s PAS a o způsobech, jak s dětmi komunikovat.
 • základní vhled do problematiky péče o děti s PAS s důrazem na praktickou využitelnost získaných informací.

15.11.2008

Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra

Přednáší PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagog

18 účastníků

Co je obsahem semináře: cílem semináře je získat základní znalosti z obecné problematiky poruch autistického spektra a získat základní povědomí o možnostech práce s dětmi s PAS.

Co je obsahem semináře:

 • Základy strukturovaného vyučování, pomůcky pro práci s dítětem s autismem
 • Komunikace u dětí s autismem, edukačně hodnotící profil
 • Hodnocení dítěte - charakteristika, stanovení vývojového profilu dítěte pomocí počítačového programu,  návrh vhodné pedagogické intervence a IVP, rozbor problémových situací vyplývajících z práce s dítětem

 

8.11.2008 a 9.11.2008

(dvoudenní seminář)

Problematika komunikace u osob s poruchou autistického spektra

Přednáší PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagog, PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., psycholog

14 účastníků

Co bylo cílem semináře : Účastníci se zorientovali v symptomatice poruch autistického spektra, důraz byl kladen na specifika komunikačních deficitů v průřezu celým spektrem (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom).

Co bylo obsahem semináře:

 • diagnostika a symptomatika, kresebný projev
 • metoda strukturovaného učení, která umožňuje zlepšit spolupráci dítěte mimo jiné i v oblasti komunikace.
 • diagnostika komunikačních dovedností, komunikace s dětmi s poruchou autistického spektra, možnosti terapie
 • vhodné výchovné a vzdělávací postupy
 • výhody a úskalí integrace - prevence sociálně patologických jevů (začlenění dítěte do kolektivu, příprava kolektivu na příchod dítěte s poruchou autistického spektra a určení pravidel chování)
 • videoukázky projevů typických pro poruchy  autistického spektra, příklady z praxe
 • diagnostice komunikačních dovedností, účastníci dostanou konkrétní škály určené pro testování a získají informace o typickém vývojovém profilu dílčích dovedností u dětí s poruchou autistického spektra. Speciální pedagog seznámí posluchače s metodou strukturovaného učení, která umožňuje zlepšit spolupráci dítěte mimo jiné i v oblasti komunikace. Poslední blok je věnován praktickým nácvikům komunikačních dovedností, včetně ukázek pomůcek a videoukázek.
 • účastníci dostanou konkrétní škály určené pro testování a získají informace o typickém vývojovém profilu dílčích dovedností u dětí s poruchou autistického spektra.
 • praktické nácviky komunikačních dovedností, včetně ukázek pomůcek a videoukázek

 

 

B) Semináře uskutečněné přímo ve školských zařízeních

 

datum

škola

Přednášející a název semináře

Počet účastníků

4.9.

ZŠ Jana Wericha

Výchova a vzdělávání žáků s PAS - (dr. Čadilová)

 7 účastníků

 

5.11.

MŠ, ZŠ Horní Počernice

Výchova a vzdělávání žáků s PAS - (dr. Thorová

17 účastníků

6.11.

 

MŠ V Zápolí

Výchova a vzdělávání žáků s PAS - (dr. Thorová)

9 účastníků

 

11.11.

 

MŠ Laudova

Výchova a vzdělávání žáků s PAS - (dr. Thorová)

9 účastníků

12.11.

MŠ Laudova

Problematika problémového chování dětí s PAS

 

7 účastníků

18.11.

ZŠ spec. Strašnická

Výchova a vzdělávání žáků s PAS

 

20 účastníků

28.11.

ZŠ Na Zlíchově

Výchova a vzdělávání dětí s PAS, dr. Thorová

 

36 účastníků

28.11.

ZŠ Rooseveltova

Zvládání agrese a předcházení problémového chování dětí s PAS (dr. Jůn)

 

16 účastníků

21.11.

MŠ Laudova

Výchova a vzdělávání žáků s PAS (dr. Čadilová)

 

12 účastníků

21.11.

ZŠ Rooseveltova -  DAR Alžírská

Výchova a vzdělávání žáků s PAS (dr. Thorová)

 

11 účastníků

1.12.

ZŠ Na Zlíchově

Zvládání agrese a předcházení problémového chování dětí s PAS (dr. Jůn)

 

38  účastníků

Během přednášky a následné konzultace rozebrali přednášející problémové situace na konkrétních případech a poskytli rady, jak předcházet šikaně a znevýhodňování žáků s PAS. Součástí přednášek byly návrhy vhodných výchovných a vzdělávacích postupů.

C) Nevědomost ubližuje - aneb vzděláváním „nejen" pedagogů k prevenci sociálně patologických jevů  (Přednášky pro pedagogy a žáky zaměřené na prevenci šikany)

Děti s PAS se pro svou sociální naivitu stávají rychle středem  pozornosti a terčem násilí či provokativního chování ze strany spolužáků a děti se tyk rychle stávají terčem šikany. Z těchto důvodů navštívily PhDr. Lucie Bělohlávková s Mgr. Lucií Jirků školská zařízení, do kterých děti s PAS dochází. Zde uspořádaly informační seminář pro pedagogy a besedu pro spolužáky dětí s PAS. Formou diskuse zde rozebíraly situace, které nastávají resp. mohou nastat a jak se v této chvíli chovat. Ze zkušenosti víme, že právě neznalost vede děti k projevům násilí, neboť si nevědí se vzniklou situací rady a řeší jí nevhodným násilným chováním, resp. nechápou chování některých jedinců a jejich „jinakost" je pak provokuje k provokování a šikaně. Ze zpětných vazeb pedagogů i dětí s PAS a jejich rodičů vyplývá, že větší informovanost, seznámení spolužáků s problémy dětí s PAS vede k výraznému zlepšení celkové atmosféry ve třídě.

Seznam škol, v rámci kterých byly provedeny přednášky pro žáky a jejich učitele zaměřené na prevenci šikany.
Celkem se uskutečnilo 13 přednášek pro žáky (studenty) a jejich pedagogy v 11 školách.  

Podpořené školy: ZŠ Písnice, ZŠ Emy Destinové, Gymnázium Buďánka, ZŠ Na Smetance, ZŠ Doláková, ZŠ J.Wericha, Konzervatoč j.Deyla, PedF UK, ZŠ Spořická, Gymnázium Svatopluka Čecha, ZŠ Letohradská

Závěr a zhodnocení projektu:

Hlavním cílem projektu bylo seznámit pedagogické pracovníky a pracovníky pedagogickou psychologických poraden s problematikou výchovy a vzdělávání dětí s PAS,  vysvětlit jim obecné znaky chování dítěte s PAS a navrhnout vhodné výchovné a vzdělávací postupy.  

Pedagogičtí pracovníci, kteří mají v péči dítě s PAS (případně se na jeho příchod připravují), tak získali základní znalosti ohledně projevů  PAS, díky kterým mají šanci lépe pochopit chování dítěte a dokáží v běžném dětském kolektivu zajistit bezpečné prostředí a předejít  tak možnému násilí ze strany spolužáků.  O semináře byl veliký zájem, jejich kapacita byla naplněna bezprostředně po vyhlášení termínu. Také zpětná vazba ze strany účastníků seminářů byla  pozitivní. Účastníci hodnotili kladně srozumitelnost, názornost a zejména využitelnost v praxi, časovou dostupnost (sobotní termíny) a finanční dostupnost (tj. zdarma). Řada účastníků získala díky semináři motivaci k dalšímu vzdělávání. Díky projektu jsme mohli pedagogickým pracovníkům poskytnout  základní informace a předejít možným sociálně patologickým jevům a pomoci vytvořit pozitivní sociální klima ve školách.   S ohledem na zájem cílové skupiny (školská zařízení Prahy) bychom rádi získali prostředky i v příštím roce a zajistili tak podporu i dalším školským zařízením hl.m.Prahy.

 Projekt probíhal v souladu se záměry projektu, byly úspěšně naplňovány cíle projektu. Velký zájem o službu  ze strany pedagogických pracovníků  dokládá, že problematika PAS, úskalí výchovy a vzdělávání žáků s PAS, jejich začlenění do kolektivu a prevence šikany je téma, které je velmi aktuální. Lze předpokládat, že dětí s diagnostikovaných Aspergerovým syndromem (případně jiným typem PAS)  bude ve školách přibývat, což je způsobeno vyšší erudovaností odborných pracovníků, díky které dítě získá správnou diagnózu již v raném věku. Děti, které jsou správně diagnostikovány, se tak mohou brzy začlenit do intervenčních modifikačních programů, které jako jediné představují komplexní a efektivní pomoc dítěti a celé rodině.  Projekt jednoznačně přispěl k větší informovanosti zainteresovaných osob, která otvírá bránu účinné pomoci.

Děkujeme Hl.m. Praze za podporu. APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

 
Share on Myspace